Thứ Tư, 3 tháng 3, 2021

KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Một Ban Chấp hành Trung ương khóa mới được bầu gồm 180 Ủy viên chính thức cùng 20 Ủy viên dự khuyết và việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được Đại hội bầu là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là kết quả của công tác nhân sự/nhân sự dự kiến Ban Chấp hành Trung ương được chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, thận trọng, khách quan, công tâm. Đó là những người có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Thước đo để đánh giá “phẩm chất, đạo đức, năng lực và trình độ” của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chính là sự tín nhiệm của nhân dân, của chính đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp và của các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội XIII là Đại hội của trí tuệ, đổi mới và hoạch định tầm nhìn tương lai của đất nước. Một đường lối chiến lược hoạch định tương lai đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc; xác định tầm nhìn đến giữa thế kỷ XXI, với các mốc ngắn hạn, trung hạn, dài hạn: 2025, 2030, 2045… để phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa không chỉ đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường mà còn thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Đó không phải là "bình cũ rượu mới" mà là sự kiên định và sáng tạo; là sự phản ánh khát vọng phát triển đất nước độc lập - tự do - hạnh phúc - phồn vinh của nhân dân Việt Nam; phản ánh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân tộc trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng không chỉ thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà còn là sự cụ thể hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đồng thời làm cho mong ước "xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành hiện thực sinh động.

Những nội dung trong yếu của Đại hội; trong đó có sự kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và công tác nhân sự… đã không chỉ thu hút sự quan tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và kiều bào ta mà còn thu hút sự chú ý của nhiều hãng tin, tờ báo lớn trên thế giới.

Truyền thông của Việt Nam đã đưa tin chi tiết nội dung chương trình từng ngày Đại hội và kết quả của Đại hội. Cùng với đó, truyền thông quốc tế về Đại hội XIII và nhất là Đại hội đã nhận được rất nhiều thư, điện chúc mừng của nhiều chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế và cá nhân… gửi đến chúc mừng đã cho thấy sự quan tâm sâu sắc, tình cảm hữu nghị, hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam của bạn bè quốc tế.

Không chỉ quan tâm mà đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta còn tin tưởng, trao trọn niềm tin của mình vào tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các đại biểu dự Đại hội để cùng sáng suốt lựa chọn và bầu ra đội ngũ cán bộ đủ tâm và tầm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiếp tục duy trì và thúc đẩy thành công của Việt Nam - một đất nước không chỉ có tốc độ phát triển kinh tế năm 2020 vượt xa một số quốc gia trong khu vực mà còn có chủ trương, chính sách, hợp lý để từng bước ngăn chặn đại dịch Covid- 19 nhờ các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Một tương lai của đất nước được hoạch định cụ thể theo lộ trình tại Đại hội XIII không chỉ thể hiện rõ định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai mà còn là sự tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; tiếp tục chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước nhanh, mạnh, bền vững hơn.

Một đất nước Việt Nam đã và đang thay đổi từng ngày, từng giờ chính là sự chứng minh khách quan nhất trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc về tương lai đất nước của các thế lực thù địch. Một Việt Nam phát triển thường xuất hiện đi liền với những cụm từ: “Điều thần kỳ mới ở Châu Á” hay “câu chuyện thành công”, “ngôi sao đang lên"…trong các nhận định, đánh giá của các tổ chức và truyền thông quốc tế. "Việt Nam thay đổi từng ngày" nhất là sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đúng đắn và sáng suốt thực hiện công cuộc đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ VI (12/1986)... như ông Geetesh Sharma, học giả/nhà báo kỳ cựu, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam bang Tây Bengal nhận định.

Cơ đồ của đất nước, niềm tin và sự kỳ vọng của nhân dân với Đại hội XIII của Đảng chính là động lực, là nguồn cảm hứng, là sức mạnh nội sinh tạo nên sức bật, sự cất cánh của một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai. Nội dung văn kiện, tương lai của đất nước là sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng và toàn Dân, thể hiện được “ý Đảng, lòng Dân". Nhân dân Việt Nam, kiều bào yêu nước đều có chung niềm tin tưởng và sự kỳ vọng vào đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và tương lai phát triển đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, của đội ngũ cán bộ lãnh đạo do Đại hội XIII bầu ra nói riêng. Vì thế, đó mới là sự thật, chứ không phải là những luận diệu: "Không biết quốc gia sẽ đi về đâu", là "có thay đổi được gì đâu mà quan tâm", là "thất vọng hay lãnh đạm về Đại hội của Đảng"… như mạng xã hội xuyên tạc.

Có thể khẳng định rằng: Đại hội XIII và kết quả của Đại hội đã bồi tụ niềm tin của toàn dân, toàn quân vào Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng; đã truyền cảm hứng về một đất nước Việt Nam phát triển trong tương lai; đồng thời, cũng cho thấy, những thông tin trên mạng xã hội là sự xuyên tạc sự thật, cần được mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nâng cao cảnh giác và nhận diện đúng để tránh rơi vào tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"!

2 nhận xét: