Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

HIỂU ĐÚNG BẢN CHẤT CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN ĐỂ ĐẤU TRANH CÓ HIỆU QUẢ VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Kẻ thù thì không bỏ qua một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Hiện nay, những thủ đoạn, âm mưu và luận điệu của chúng càng ngông cuồng, vô lý.

Trong âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, hệ tư tưởng của dân tộc, chúng bất chấp hành động đê hèn như xuyên tạc, vu khống, lừa dối, chửi bới; đưa ra nhiều lập luận tưởng chừng như rất chặt chẽ, hợp quy luật nhưng thực chất là đầy mâu thuẫn, trái quy luật phát triển của thực tiễn. Chúng luôn khẳng định rằng, thực tiễn xã hội loài người hiện nay đã biến đổi nhiều, nên nguyên lý của chủ nghĩa Mác không còn phù hợp và vì thế chủ nghĩa Mác không còn chỗ đứng trong xã hội hiện đại. Trước những luận điệu sảo trá ấy, chúng ta phải cho chúng thấy được bản chất của chủ nghĩa Mác - Lênin để không bị sa lầy vào bẫy mà chúng răng sẵn.

Đúng là thực tiễn luôn vận động, biến đổi không ngừng. Và hiện nay, thực tiễn xã hội đã có nhiều cái mới, sẽ có nhiều nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin dường như không còn phù hợp với thực tiễn. Nhưng phải thấy rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin về bản chất là một hệ thống mở, chứ không phải hệ thống khép kín.

Ngay từ năm 1887, trong một bức thư gửi một nữ sĩ người Mỹ, ngày 27 tháng Giêng, Ph. Ăngghen đã chỉ rõ: “Lý luận của chúng tôi là lý luận của sự phát triển, chứ không phải là một giáo điều mà người ta học thuộc lòng và lắp lại một cách máy móc”. Ph. Ăngghen cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng, học thuyết của các ông không phải là một giáo điều mà là một kim chỉ nam cho hành động.

V.I.Lênin sau này, trong bài báo Về một số đặc điểm trong sự phát triển lịch sử của chủ nghĩa Mác viết năm 1910, cũng đã nhắc lại lời khẳng định của Ph. Ăngghen: “Học thuyết của chúng tôi - Ăngghen nói về mình và về người bạn nổi tiếng của mình - không phải là một giáo điều mà là một kinh chỉ nam cho hành động” và cho rằng, quên điều này “thì chúng ta sẽ làm cho chủ nghĩa Mác trở thành phiến diện, quái dị, chết cứng, sẽ vứt bỏ linh hồn của nó, sẽ phá hủy cơ sở lý luận cơ bản của nó - tức là phép biện chứng”. Vì vậy, nó luôn phải được bổ sung, phát triển. Hơn nữa, bản thân triết học Mác - Lênin là khoa học về sự phát triển của thế giới, của xã hội loài người. Do vậy, không ngừng phát triển triết học Mác -Lênin cũng là đòi hỏi đáp ứng yêu cầu nội tại, thiết thực của chính chủ nghĩa Mác -Lênin. Đồng thời chỉ có phát triển, thông qua phát triển và bằng phát triển, chủ nghĩa Mác mới thể hiện được sức sống của mình với thời đại.

Tình hình trên đòi hỏi chúng ta không chỉ có lập trường vững vàng, kiên định, mà còn phải hết sức tỉnh táo bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin một cách khoa học. Chỉ có như vậy chúng ta mới bảo vệ được chủ nghĩa Mác, hệ tư tưởng của dân tộc và chiến thắng được kẻ thù lý luận, tư tưởng của mình./.

2 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay, các thế lực thù địch không từ thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta; dã tâm của chúng là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng để phòng ngừa.

    Trả lờiXóa