Thứ Ba, 23 tháng 3, 2021

KHÁT VỌNG NGÀN ĐỜI: ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC

Trong lịch sử thế giới, sự phát triển của mỗi quốc gia đều bắt nguồn chính từ những khát vọng vươn lên trở thành một quốc gia dân tộc hùng cường, phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore…

Việt Nam thì sao? Việt Nam chưa trở thành nước phát triển tiên tiến không phải do có ý tưởng khát vọng muộn màng. Ý tưởng thể hiện khát vọng cháy bỏng đó có trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng CSVN, đó là lý tưởng độc lập tự cường dân tộc, lý tưởng xây dựng nền dân chủ nhân dân. Đến nay, trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, khi đặt ra mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta bắt đầu tính đường dài với một lộ trình cụ thể hơn, với quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ hơn. Để đạt tới đích năm 2045 đất nước ta phát huy được khát vọng phát triển, thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội, cả Đảng và dân đều tham gia một cách tích cực nhất, đóng góp trí tuệ, sức lực của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, để đến năm 2045 khi Việt Nam kỷ niệm 100 năm thành lập nước đạt trình độ phát triển cao, mọi người dân được “Hạnh phúc”.

Nhìn lại suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn có khát vọng được sống độc lập, khát vọng chủ quyền và cường thịnh dù trải qua thực tế luôn phải đương đầu với các thế lực. Lịch sử dân tộc Việt Nam cũng là lịch sử các cuộc chiến đấu bảo vệ độc lập, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Suốt hơn nghìn năm Bắc thuộc và mất chủ quyền, không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam đã thể hiện một bản lĩnh bản sắc đanh thép khẳng định khát vọng độc lập dân tộc mạnh mẽ, với tinh thần đấu tranh bất khuất, chúng ta không những không bị đồng hóa mà còn giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc, giành lại được chủ quyền quốc gia.

Đến cuối thế kỷ XIX, một lần nữa dân tộc ta lại mất độc lập. Trải qua các cuộc đấu tranh với biết bao xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam đã đổ để đến năm 1945 để giành lại được độc lập dân tộc. Ngay sau khi giành được độc lập, ngay sau khi chính quyền cách mạng non trẻ ra đời đã phải đương đầu trước tham vọng xâm chiếm của các nước thực dân đế quốc lớn Pháp, Mỹ “tự nguyện” nhảy vào chi phối, thống trị và khai thác. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng trong 30 năm hiện thực hóa mục tiêu khát vọng thống nhất đất nước, giành lại hòa bình, độc lập tự do. Thế nhưng ngay lập tức, đất nước lại gặp sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù trong giặc ngoài, bao vây cấm vận khiến cho kinh tế – xã hội suy thoái, lao đao.

2 nhận xét:

  1. Nhìn lại suốt tiến trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn có khát vọng được sống độc lập, khát vọng chủ quyền và cường thịnh dù trải qua thực tế luôn phải đương đầu với các thế lực thù địch

    Trả lờiXóa