Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG NHỮNG VẤN ĐỀ DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI ĐỂ TUYÊN TRUYỀN KÍCH ĐỘNG LY KHAI, TỰ TRỊ, TẠO CỚ CAN THIỆP VÀO CÔNG VIỆC NỘI BỘ CỦA VIỆT NAM

Việc khoét sâu, đào xới những vấn đề do lịch sử để lại trong quan hệ dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam để chống phá cách mạng nước ta là thủ đoạn quen thuộc, thường xuyên của các thế lực thù địch.

Những năm gần đây, chúng triệt để lợi dụng vấn đề dân tộc, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo”, tổ chức các cuộc hội thảo về cái gọi là quyền con người, lễ mất đất (ngày 04 tháng 6), ngày thành lập FULRO (ngày 20 tháng 09), vấn đề người Thượng ở Tây Nguyên, vấn đề người Chăm, vấn đề người Khơmer Crôm, vấn đề người Mông... Chúng tìm mọi cách luật pháp hoá, quốc tế hoá vấn đề dân tộc, tôn giáo để tạo cớ cho bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Các phần tử phản động được sự giúp đỡ của nước ngoài đã tổ chức các cuộc hội thảo, thu thập, tán phát tài liệu; đòi lập Văn phòng đại diện thường trực của Uỷ ban Nhân quyền Liên hợp quốc tại những địa bàn trọng điểm như Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ để “giám sát” vấn đề người dân tộc; kết nạp một số tổ chức phản động vào làm thành viên của UNPO (Tổ chức Các quốc gia và dân tộc không có lãnh thổ), ban bố nhiều “bộ luật”, với chế tài mang tính áp đặt vô lý nhằm hỗ trợ, khích lệ tinh thần cho các phần tử cực đoan, phản động trong dân tộc thiểu số đẩy mạnh hoạt động chống đối cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, các thế lực thù địch còn hỗ trợ, chỉ đạo bọn phản động người người dân tộc thiểu số lưu vong ở nước ngoài thành lập nhiều tổ chức dưới danh nghĩa nghiên cứu lịch sử, văn hoá các dân tộc thiểu số nhằm khơi dậy những tồn tại trong quá khứ để kích động tư tưởng “ly khai”, “tự trị” của các dân tộc trên một số địa bàn chiến lược của ta như Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Cùng với những thủ đoạn trên, các thế lực thù địch luôn lợi dụng những sơ hở, những vấn đề nảy sinh ở vùng dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng chống đối, khoét sâu mâu thuẫn nội bộ, tạo ra những nhân tố mất ổn định, gây rối, bạo loạn, biến vấn đề dân tộc, tôn giáo thành vấn đề chính trị. Chúng lợi dụng quyền được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam để tiến hành các hoạt động chống đối, đòi quốc tế hoá, tạo cớ cho nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. 

2 nhận xét:

  1. Các thế lực thù địch, phản động luôn triệt để lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội nhạy cảm, phức tạp, thu hút sự quan tâm để tuyên truyền, kích động chống Đảng, Nhà nước. Vì vậy chúng ta phải đề cao cảnh giác.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta không nên tin các tổ chức thù địch; chúng chỉ xuyên tạc để chống phá Việt Nam mà thôi

    Trả lờiXóa