Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN GIỮ VỮNG BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM HIỆN NAY

Một là, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân.

Hai là, nâng cao chất lượng đào tạo, nhất là đào tạo nghề, góp phần từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Ba là, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bốn là, nâng cao bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển hết sức mạnh mẽ hiện nay, để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong xây dựng giai cấp công nhân, bảo vệ lợi ích cho giai cấp công nhân trong các doanh nghiệp, cần chú ý nâng cao bản chất giai cấp công nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của hệ thống chính trị.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu tự rèn luyện, tự phấn đấu nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, chấp hành nghiêm kỷ luật đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm minh, kịp thời những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất… Có như vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên mới giữ vững được bản chất giai cấp công nhân, để cùng giai cấp công nhân đi tiên phong trong sự nghiệp cải tạo xã hội cũ, xóa bỏ áp bức bất công, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội mới: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

1 nhận xét: