Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY GẮN VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG "TÁC ĐỘNG CHUYỂN HÓA"CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp về vai trò quan trọng của công tác nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ, đảng viên và đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch. Quán triệt nghiêm túc nội dung, tinh thần của các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Nắm vững và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định này sẽ tạo cơ sở cho các cấp thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói chung và công tác nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay nói riêng.

Hai là, thực hiện cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin, tình hình bảo đảm khoa học, hiệu quả; đồng thời, cụ thể hóa, gắn trách nhiệm bảo vệ chính trị nội bộ với các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhất là người đứng đầu, giữa các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ với các cơ quan chức năng, thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy định về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa các bộ, ban, ngành, đơn vị và cần nghiên cứu xem xét bổ sung những quy định có tính nguyên tắc trong các văn bản đó cả về nội dung, phương thức phối hợp, đặc biệt là việc cung cấp, trao đổi thông tin. Quy định trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ. Các địa phương đều xây dựng và ban hành quy chế phối hợp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng. Trên cơ sở các cơ chế phối hợp, các cơ quan bảo vệ chính trị nội bộ chủ động thực hiện phối hợp với các cơ quan có liên quan để nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay. Nắm tình hình những vụ, việc mới phát sinh, diễn biến về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên. Giải quyết kịp thời, chính xác các vấn đề chính trị hiện nay căn cứ vào những chứng cứ khoa học, tin cậy. Kết quả giải quyết phải tạo được sự đồng thuận trong nội bộ và ngoài xã hội.

Ba là, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra và kết luận rõ tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên. Tuyệt đối không được để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Bốn là, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Lấy phòng ngừa, ngăn chặn, triệt tiêu các nguy cơ từ gốc là nhiệm vụ cơ bản, lấy đấu tranh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch cần có chiến lược, phương pháp, kế hoạch gắn liền với công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; chú trọng tăng cường việc chia sẻ thông tin, tình hình đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như các âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cùng với các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả để nâng cao chất lượng công tác nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay trong thực hiện nhiệm vụ chung về bảo vệ chính trị nội bộ.

Năm là, công tác nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay cần nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổng thể về mục tiêu, nội dung, lực lượng, phương pháp, tiêu chí, trách nhiệm cụ thể nhằm xây dựng thế trận tổng thể về bảo vệ chính trị nội bộ, trong đó có gắn kết chặt chẽ với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Có thể thấy, vấn đề chính trị hiện nay diễn biến rất phức tạp, đã và đang tác động trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. Nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay là khâu cơ bản trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm phát hiện, đánh giá đúng vấn đề chính trị, đề ra các biện pháp và thực hiện biện pháp giải quyết vấn đề chính trị phù hợp. “Tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch là một biểu hiện chuyển hóa chính trị ở Việt Nam, do các thế lực thù địch, phản động sử dụng nhằm làm thoái hóa, biến chất cán bộ, đảng viên, làm suy yếu niềm tin đối với Đảng. Đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch là việc đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay với đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” có mối quan hệ phối hợp khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau. Nghiên cứu, xử lý tốt mối quan hệ này có ý nghĩa chiến lược, trọng tâm trong tổng thể công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Cần chú ý đến các giải pháp về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp; xây dựng cơ chế phối hợp; xây dựng chiến lược đấu tranh chống “tác động chuyển hóa”; xây dựng kế hoạch tổng thể về nắm vững và giải quyết các vấn đề chính trị hiện nay./.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải tích cực đấu tranh vạch trần bộ mặt nhơ bẩn của bọn phản động thông qua các bình luận ở các tài khoản của bọn chúng.

    Trả lờiXóa