Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

NẮM VỮNG VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ HIỆN NAY GẮN VỚI CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG "TÁC ĐỘNG CHUYỂN HÓA" CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, từ thực tiễn, công tác nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay đã có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Đây là mối quan hệ phối hợp khăng khít, hỗ trợ lẫn nhau, dựa trên những cơ sở khách quan:

Thứ nhất, hoạt động, thủ đoạn “tác động chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch là nguyên nhân chính, cơ bản, dẫn đến những vấn đề chính trị hiện nay.

Trong thời kỳ đổi mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết nhằm tăng cường đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các “tác động chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, tình trạng “tự chuyển hóa” và hoạt động, thủ đoạn “tác động chuyển hóa” nội bộ của các thế lực thù địch còn diễn biến phức tạp, khó lường.

Thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình” - chiến lược tấn công toàn diện và thâm độc, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành nhằm lật đổ chế độ chính trị  - xã hội của các nước tiến bộ, trước hết là ở các nước xã hội chủ nghĩa và những nước không tuân theo sự lãnh đạo của chúng từ bên trong, bằng biện pháp phi quân sự. Từ chiến lược “vượt trên ngăn chặn”, “bao vây cấm vận” đến “triệt tiêu đối thủ”, tư tưởng chỉ đạo chiến lược này đã chuyển sang áp dụng các biện pháp tiếp cận, lôi kéo đối phương từ đối đầu sang đối thoại, tăng cường hợp tác hoặc hòa nhập với phương Tây theo sự chỉ huy hoặc khống chế của một trung tâm quyền lực cụ thể. Trong các thủ đoạn của chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là mặt trận quan trọng hàng đầu, là “mũi đột phá” làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, từng bước chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

Thông qua quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch không ngừng tìm cách thâm nhập, chuyển hóa, từng bước tác động làm cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự đổi màu theo hướng tư bản chủ nghĩa”, xa rời những chuẩn mực đạo đức truyền thống, hoang mang, dao động, mất phương hướng, khủng hoảng niềm tin về tương lai và những giá trị của chủ nghĩa xã hội; từ đó, dẫn tới suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ và đặc biệt là dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thế lực thù địch, phản động lợi dụng triệt để sự lan tỏa của mạng xã hội để tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá, thực hiện những mưu đồ thâm độc, hiếu chiến. Sự chống phá của các thế lực thù địch hướng trọng tâm vào mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam; lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” để xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng các hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội và những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân để lôi kéo, kích động gây ra sự bất ổn ở cơ sở, tác động vào nhận thức, tư tưởng, tình cảm của nhân dân; lợi dụng việc nhận thức hạn chế của một bộ phận cán bộ để kích động, gây bức xúc, hoặc lợi dụng sự bức xúc trong đời sống của một số cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là các thủ đoạn mua chuộc, tác động vào lợi ích trước mắt, lòng tham của con người nhằm gây ra sự bất ổn về chính trị, sự nghi ngờ về vị trí, vai trò, khả năng lãnh đạo của Đảng, từng bước hạ thấp và cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; từ đó, làm thay đổi chế độ chính trị.

Phương thức chống phá của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, phức tạp khiến cho nhiều cán bộ, đảng viên không dễ dàng nhận biết để đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ kịp thời, có hiệu quả. Do vậy, vấn đề chính trị hiện nay của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng trở nên phức tạp, khó lường, khó nhận diện và khó được giải quyết triệt để. Thực tế cho thấy, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên dao động, giảm lòng tin đối với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, thờ ơ với chính trị, giảm sút và mất lòng tin vào thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, vào khả năng lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới, thắng lợi của công cuộc đổi mới... Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã không ngừng bổ sung, hoàn thiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, như Quy định số 75-QĐ/TW, Quy định số 57-QĐ/TW, Quy định số 126-QĐ/TW và các hướng dẫn liên quan, trong đó có việc chỉ rõ những vấn đề chính trị hiện nay, làm cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành sớm nhận diện và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thứ hai, nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay luôn gắn liền với đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch.

“Tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch là một trong những căn nguyên cơ bản, trực tiếp dẫn đến nhiều vấn đề chính trị nghiêm trọng nảy sinh trong nội bộ Đảng. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết triệt để các biểu hiện, hiện tượng chuyển biến lệch lạc về tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cách mạng nói chung, đặc biệt là phải cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn tinh vi, kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp bị tác động, lôi kéo của các thế lực thù địch. Có như vậy, công tác bảo vệ chính trị nội bộ mới thực hiện có hiệu quả việc phòng ngừa từ xa, từ sớm, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững mọi mặt của Đảng, sự tồn vong của chế độ và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong những năm tiếp theo.

Thứ ba, đấu tranh hiệu quả chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch góp phần nắm vững và giải quyết tốt vấn đề chính trị hiện nay.

Qua thực tiễn công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch, các cấp, các ngành, nhất là các cơ quan chức năng, nghiệp vụ bảo vệ chính trị nội bộ đã phát hiện các âm mưu, thủ đoạn, cách thức thâm nhập, tác động, lôi kéo cán bộ của các thế lực thù địch; trên cơ sở đó, tiếp tục nghiên cứu, mở rộng phát hiện, làm cơ sở khoa học để tổ chức, triển khai công tác nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay bảo đảm kịp thời, chính xác, tránh oan sai, xử lý những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực tốt, nhưng cũng nhanh chóng đưa ra khỏi Đảng, khỏi đội ngũ cán bộ những trường hợp suy thoái, biến chất, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chấn chỉnh kịp thời tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là những “điểm nóng” xuất hiện thời gian gần đây có liên quan đến hoạt động của các thế lực thù địch. Có thể nói, kết quả của công tác đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” chính trị nội bộ của các thế lực thù địch sẽ giúp các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa các vấn đề chính trị hiện nay; đồng thời, là cơ sở thực tiễn để bổ sung, sửa đổi các quy định, cơ chế, chính sách bảo đảm công tác cán bộ nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, công tâm, khách quan.

Dựa trên những nội dung trên, việc nghiên cứu, xử lý tốt mối quan hệ giữa nắm vững và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay với đấu tranh chống “tác động chuyển hóa” của thế lực thù địch trong tình hình hiện nay có ý nghĩa chiến lược, trọng tâm trong tổng thể công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng và công tác cán bộ của Đảng nói chung. Trong thời gian tới, vấn đề chính trị hiện nay ngày càng nhận được sự quan tâm, chú trọng có chiều sâu, được cụ thể hóa thành nhiều tiêu chuẩn sát thực tế, là nội dung quan trọng trong nhận xét, đánh giá cũng như trong thẩm định, thẩm tra, xác minh tiêu chuẩn chính trị và bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ yêu cầu: Những trường hợp có vấn đề về chính trị hoặc có quan hệ chính trị phức tạp phải được thẩm tra, xác minh và có kết luận của cấp ủy có thẩm quyền; phải tuân thủ nguyên tắc khi xem xét, giải quyết vấn đề chính trị của cán bộ, đảng viên là: Giữa lịch sử chính trị với vấn đề chính trị hiện nay thì vấn đề chính trị hiện nay là hết sức quan trọng; giữa bản thân với quan hệ gia đình thì bản thân là chính; giữa quản lý đầu vào với xử lý đầu ra thì quản lý đầu vào là chính; giữa xử lý với sử dụng thì sử dụng là chính.

1 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của bọn phản động và các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa