Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẤU TRANH ĐẤU TRANH PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ

Hoạt động báo chí được coi là mặt trận tư tưởng văn hoá hàng đầu của Đảng, là diễn đàn để Đảng bầy tỏ, tuyên truyền, định hướng, lãnh đạo tư tưởng chính trị đối với Nhà nước và xã hội; khẳng định rõ là nền tảng tư tưởng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Trong chiến lược "diễn biến hoà bình" chống phá cánh mạng Việt Nam, các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động và các phần tử cực đoan chống đối trong nước tấn công chúng ta từ nhiều hướng, trên nhiều lĩnh vực, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của hoạt động báo chí của Đảng, các thế lực thù địch tìm mọi cách để khai thác lĩnh vực báo chí, chúng lợi dụng báo chí làm phương tiện thực hiện "diễn biến hoà bình" chống phá ta. Mục tiêu của chúng là tác động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đối với hoạt động báo chí. Thủ đoạn xuyên suốt của chúng là phủ nhận, tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn; phi chính trị hóa giới trí thức, nhất là những người làm công tác báo chí; khuyến khích xu hướng báo chí xa lạ, đối lập làm nền tảng cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Việt Nam, đẩy mạnh "tư nhân hóa" và "thương mại hóa" báo chí nhằm thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước; khuyến khích quan điểm, tư tưởng chính trị trái chiều, đối lập với quan điểm của Đảng, Nhà nước ta, từ đó tập hợp, phát triển lực lượng "dân chủ" ở Việt Nam, xây dựng "ngọn cờ", hình thành tổ chức chính trị đối lập, tạo nên vị thế chính trị mới thay thế chế độ chính trị ở nước ta bằng con đường hợp pháp, hợp hiến.

Nhận thức rõ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với hoạt động báo chí hiện nay hết sức nguy hiểm, xảo quyệt, vì vậy, mục tiêu đặt ra đối với chúng ta là phải đẩy lùi, tiến tới vô hiệu hóa âm mưu thủ đoạn của chúng, giữ vững và bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực báo chí, góp phần bảo tồn, phát huy mạnh mẽ bản sắc văn hoá dân tộc, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Trước hết, cần tập trung vào những nội dung sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cần phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và hoạt động báo chí, đề cao trách nhiệm của nhà báo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Hai là, tổ chức tốt công tác thông tin, truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, quán triệt sâu sắc những quan điểm cơ bản của Đảng trong sự nghiệp đổi mới đối với các lĩnh vực cụ thể, trong đó có lĩnh vực báo chí. Coi trọng giáo dục ý thức cảnh giác đối với văn nghệ sĩ trước âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Những người cầm bút phải thực sự trở thành những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hoá, có nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cánh mạng, bảo vệ quốc gia, dân tộc.

Ba là, tăng cường quản lý các hoạt động báo chí, xuất bản; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động và quản lý các lĩnh vực này.

Bốn là, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù được, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đối với báo chí. Cần vạch rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch muốn "phi chính trị hóa" báo chí nhằm tách lĩnh vực này khỏi sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; kích động, lôi kéo các nhà báo không tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; đẩy lùi, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ báo chí.

Năm là, đấu tranh đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn chặn "tự chuyển hóa', "tự diễn biến" trong lĩnh vực báo chí; khích lệ các nhà báo tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình hiện nay.

2 nhận xét: