Thứ Tư, 9 tháng 6, 2021

NHẬN DIỆN QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Khi đưa ra quan điểm về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã phân định các thành phần kinh tế hợp thành. Có ý kiến cho rằng Đảng ta chủ trương phát triển kinh tế thị trường với nền kinh tế nhiều thành phần, đa dạng các hình thức sở hữu; các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật nhưng Đảng ta lại xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân, như vậy là có sự phân biệt đối xử, không thể bình đẳng. Do đó, không thể có kinh tế thị trường thật sự, “là kiểu kinh tế thị trường tùy tiện do Việt Nam tự nghĩ ra chứ không tuân theo thông lệ quốc tế”.

Gần đây, một số phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã viện lý do về sự yếu kém của một số đơn vị kinh tế nhà nước trong thời gian vừa qua để kêu gọi cần phải loại bỏ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Họ cho rằng sự can thiệp của Đảng và Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường làm “lệch lạc” thị trường, làm kinh tế thị trường bị “biến dạng”. Do đó, họ kêu gọi cần phải xóa bỏ định hướng xã hội chủ để nền kinh tế thị trường phát triển đúng theo quy luật vốn có.

1 nhận xét:

  1. Hiện nay có rất nhiều kẻ phản động vì những đồng tiền dơ bẩn đã xuyên tạc và chống phá đất nước; chúng ta phải vạch trần và đấu tranh loại bỏ thủ đoạn của chúng

    Trả lờiXóa