Thứ Tư, 2 tháng 6, 2021

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH SỐNG MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ TRÁI TIM NHÂN LOẠI TIẾN BỘ

Mỗi mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam hiện đại đều gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với Đảng Cộng sản Việt Nam và thời đại Hồ Chí Minh. Đó là thời đại của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần Việt, ý chí và khát vọng Việt trào dâng, nỗ lực đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nền tảng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều thấu hiểu sâu sắc rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ xuất thân từ nhân dân, đau cùng nỗi đau nước mất nhà tan với nhân dân, nung nấu một lòng yêu nước nồng nàn, một khát vọng giải phóng đồng bào khỏi những năm tháng bị đọa đầy đau khổ, nên với Người, không có gì là của riêng mà chỉ có hết lòng vì nước, vì dân.

Lịch sử cách mạng Việt Nam và lịch sử thế giới hiện đại ghi nhận rằng, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 không chỉ đem lại vị thế làm chủ, là chủ cho mọi người dân Việt Nam mà còn là minh chứng sinh động cho con đường cứu nước đúng đắn, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam và xu thế của thời đại của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đúng là "trong bóng đêm thuộc địa, trong cơn khô khốc của khát vọng độc lập dân tộc", khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con đường cứu nước của Người, ngọn cờ độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội mà Đảng Cộng sản Việt Nam do Người đứng đầu giương cao chính là "chiếc phao giữa đại dương tuyệt vọng", đã hấp dẫn và quy tụ quần chúng nhân dân đang sống dưới ách thống trị của thực dân Pháp; đã cổ vũ mọi người dân Việt Nam yêu nước ủng hộ, tin tưởng và đi theo Đảng, kiên trì đấu tranh cách mạng, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong thế kỷ XX.

Nhân dân Việt Nam và nhân loại yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới đều ghi nhận những cống hiến của Người đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, góp phần để mỗi người được thụ hưởng những giá trị cao cả nhất của quyền con người như Hiến chương Liên hợp quốc và Tuyên ngôn thế giới về quyền con người đã nêu chứ không phải như những thông tin vu khống đăng trên mạng xã hội. Bởi rằng, chỉ có một sự thật đúng như Điếu văn do đồng chí Lê Duẩn đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Người là linh hồn, là ngọn cờ chói lọi, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, chiến đấu anh dũng, viết nên những trang sử vẻ vang nhất của Tổ quốc ta.  Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta"…

1 nhận xét:

  1. Cần khẳng định rằng những luận điệu của các phần tử phản động là hoàn toàn bịa đặt, vu khống; dù chúng có âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt đến đâu thì cũng không thể bôi nhọ được phẩm giá cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa