Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG THEO NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XIII) HIỆN NAY

Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống. Tạo sự chuyển biến thật sự sâu sắc trong toàn đảng bộ quận, trước hết trong các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về tính nghiêm trọng và nguy cơ của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí đối với sự ổn định, phát triển của đất nước.

Trên cơ sở đó, các tổ chức đảng xây dựng quyết tâm chính trị cao đến các chi, đảng bộ cơ sở, các ban ngành đoàn thể và từng cơ quan, đơn vị thuộc quận nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn này bằng việc bố trí đúng cán bộ, nhất là người đứng đầu, có đức, có tài, có bản lĩnh, tâm huyết và bằng chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; nêu cao trách nhiệm của mỗi người, mỗi cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Trong chỉ đạo thực hiện (cả trong xử lý sai phạm) cần kiên quyết, ráo riết hơn. Phải chỉ đạo đồng bộ cả chống suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống; cả phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác. Đề cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết của người đứng đầu của Đảng bộ quận đến cơ sở và thực sự dựa vào nhân dân để ngăn ngừa sự suy thoái trong đảng, đẩy lùi tệ quan liên, tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu dân, nhất là sự tha hóa về đạo đức, lối sống.

1 nhận xét:

  1. Nâng cao nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống là rất quan trọng

    Trả lờiXóa