Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI HIỆN NAY

Đẩy mạnh việc học tập, quán triệt Cương lĩnh, đường lối, chiến lược, sách lược của Đảng, Nhà nước để củng cố vững chắc nền tản tư tưởng trong nhận thức, phân tích, đánh giá và hoạt động thực tiễn, nhằm đấu tranh chống lại quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; Tăng cường giáo dục, phổ biến cho đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về cách thức, hoạt động và nội dung chống phá của các thế lực thù địch trên mạng Internet, nhất là những tin tức về tình hình dịch bệnh COVID-19. Nâng cao trình độ, kiến thức, bản lĩnh chính trị cho ĐVTN nhất là kỹ năng sử dụng mạng xã hội, làm cho mọi người dân có thể tự thẩm định, đánh giá các thông tin; nhận diện, phân biệt được đâu là tin thật, đâu là tin giả, tin độc hại, tăng cường khả năng “đề kháng” trước những thông tin tiêu cực, xuyên tạc, bịa đặt, đồng thời tích cực đấu tranh phản bác các thông tin đó. Chỉ dẫn, tuyên truyền cho ĐVTN nắm rõ thông tin nào thông tin chính thống, những thông tin đã được Đảng và Nhà nước ban hành và có hiệu lực, những tin tức cung cấp từ cơ quan chính quyền, cơ quan có thẩm quyền và các cơ quan liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19. Công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cần phải kịp thời, thường xuyên, chính xác, đầy đủ.

1 nhận xét:

  1. Người dân Việt Nam cần nêu cao cảnh giác và đấu tranh vạch trần bộ mặt thật, loại bỏ những luận điệu xuyên tạc, của bọn phản động và các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa