Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, TÍNH NHÂN VĂN CAO VỚI THANH NIÊN HIỆN NAY

Gắn xây dựng môi trường văn hóa với xây dựng môi trường chính trị vững mạnh toàn diện, tạo lập một môi trường sống tốt đẹp, trong sạch, lành mạnh, nhân văn; loại bỏ các hiện tượng tiêu cực trong giải quyết các quan hệ xã hội.

Xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh làm hạt nhân và cơ sở cho xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phải “coi trọng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý…và văn hóa trong ứng xử”3;  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động nâng cao văn hóa ứng xử của thanh niên; tổ chức tốt hoạt động xây dựng môi trường tự nhiên với các hoạt động văn hóa khác. Thường xuyên lãnh đạo xây dựng tổ chức vững mạnh; xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau trong thanh niên; bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa đạt chất lượng tốt nhất. Không ngừng bổ sung và hoàn thiện các chuẩn mực về văn hoá ứng xử; dung nạp những yêu cầu mới của sự nghiệp đổi mới ở nước ta vào hệ thống chuẩn mực, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, chế độ quy định của quân đội...không ngừng được củng cố ngày càng vững chắc, trở thành những giá trị, chuẩn mực, lối sống văn hoá “thẩm thấu” bền vững trong thanh niên.

Xây dựng tổ chức đoàn thanh niên thực sự vững mạnh về mọi, có lập trường chính trị đúng đắn; đoàn kết, thống nhất cao; có bầu không khí hoà thuận, thân ái, dân chủ, cởi mở, đấu tranh phê bình và tự phê bình cao, tương trợ giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, luôn tạo dư luận tích cực của tập thể...Nâng cao văn hoá giao tiếp giữa các thanh niên, tổ chức đoàn và xã hội, làm cơ sở để thanh niên bổ sung những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, vốn sống cho bản thân, củng cố, nâng cao văn hóa trong giao tiếp, ứng xử của mình.

Thường xuyên kiện toàn các tổ chức, lực lượng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa với số lượng, chất lượng phù hợp, hoạt động hiệu quả; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa giữa các tổ chức đoàn với tổ chức đoàn trong lực lượng vũ trang. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa với các hình thức phong phú nhằm khuyến khích và lôi cuốn thanh niên tham gia tích cực, tự giác như: tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; học tập các điển hình tiên tiến, giao lưu văn nghệ... mang tính giáo dục cao, hấp dẫn, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, nhằm bồi dưỡng, rèn luyện họ trong giao tiếp, ứng xử. Nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp về phẩm chất, đạo đức, lối sống, văn hóa trong giao tiếp, ứng xử, trong giải quyết các mối quan hệ cho thanh niên noi theo như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “một tấm gương sáng có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

1 nhận xét: