Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ SỰ QUẢN LÝ CỦA CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC LỐI SỐNG VĂN HÓA, ỨNG XỬ

Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng các cấp, của từng đảng viên đối với công tác thanh niên. Từng cấp uỷ, từng thanh niên phải thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc: “Đảng phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau một việc rất quan trọng và rất cần thiết đối với quốc gia và dân tộc. Phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Không sợ gian khổ, hi sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng. Tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỉ luật, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do; luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; chống kiêu căng, tự mãn, chống lãng phí, xa hoa; ra sức học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kĩ thuật… để cống hiến ngày càng nhiều hơn cho Tổ quốc, cho nhân dân.

           Thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục văn hóa nói chung và văn hóa ứng xử cho thanh niên nói riêng, như văn kiện của Đảng đã khẳng định: Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ”. Như vậy, công tác giáo dục cho thanh niên luôn được Đảng ta quan tâm và chú trọng. Trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế thì ứng xử với thiên nhiên, ứng xử với bản thân, ứng xử với xã hội; ứng xử với bối cảnh hội nhập quốc tế để tiếp thu “tinh túy” văn hóa nhân loại và loại bỏ văn hóa “xấu độc” không phù hợp với văn hóa của con người, của dân tộc Việt Nam là hết sức quan trọng.

1 nhận xét: