Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2022

HIỂU ĐÚNG LỊCH SỬ ĐỂ CÀNG THÊM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là bẻ cong sự thật về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; về vấn đề hòa giải, hòa hợp dân tộc sau khi miền Nam được giải phóng, cả nước thống nhất cùng đi lên chủ nghĩa xã hội rồi thông qua đó phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nghề bồi bút của cái gọi là "Tập hợp Dân chủ đa nguyên", của những Phạm Trần, B. Giang, Đ. Mỹ Linh, Nguyễn Thị Cỏ M, Tưởng Năng T... nhất là mỗi dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước (30/4/1975) hằng năm.

Lâu nay, những kẻ bồi bút này theo đuôi các thế lực thù địch, phản động thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" thường dùng chiêu "bình mới rượu cũ" để tung tin bài xấu, độc lên mạng xã hội nhằm quy chụp, nhận định theo chủ kiến cá nhân để kích động, chia rẽ lòng dân, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hiểu đúng sự thật lịch sử bằng bản lĩnh và trái tim của nười Việt Nam yêu nước chân chính là góp phần nhận thức đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; là thêm yêu hơn giang sơn gấm vóc mà bao thế hệ cha anh đã không quản mồ hôi, xương máu để giành và giữ lấy.

Từ các nguồn sử liệu chính thống, khách quan, khoa học và tin cậy trong các kho lưu trữ của Đảng và Nhà nước Việt Nam; trong các công trình nghiên cứu về lịch sử, về chiến tranh… ở cả Việt Nam và thế giới, giới nghiên cứu, người muốn tìm hiểu đều có thể thấy rằng: Lịch sử cách mạng Việt Nam và lịch sử thế giới hiện đại đã ghi nhận cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống Mỹ, cứu nước là cuộc chiến tranh nhân dân của nhân dân Việt Nam để giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ, thống trị, xâm lược của ngoại bang.

Từ trong các nguồn sử liệu đó, người có tri thức và khách quan đều nhận thấy, các cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam hòa bình, dân tộc và thống nhất trong lịch sử dân tộc nói chung, nguyên nhân, bản chất và chủ trương tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng nói riêng, chắc chắn không phải là cuộc "nội chiến huynh đệ tương tàn", lại càng không phải là sự tranh giành quyền lực "giữa các thế lực thống trị" mà mục đích, xét cho cùng, cũng chỉ là để đổi một ách nô lệ ngoại bang lấy một ách nô lệ bản xứ" như những luận điệu phản động, vu khống, xuyên tạc trên mạng xã hội.

1 nhận xét: