Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

NÂNG CAO CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT TRONG BIỂU DƯƠNG KHEN THƯỞNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN VỀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG

Trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Phải có chính sách khen thưởng, biểu dương đúng đắn. Kinh phí khen thưởng và các hình thức khen thưởng, biểu dương phải thiết thực mới có sức thuyết phục đông đảo quần chúng nhân dân. Tăng cường nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống nhất là các gương từ quần chúng nhân dân.

Cần khuyến khích các tài năng trong xã hội, chẳng hạn như những người quản lý kinh doanh có tài, những người lãnh đạo có năng lực. Muốn vậy, phải có chính sách hợp lý tạo động lực cho mỗi cá nhân không ngừng phấn đấu vươn lên bằng cách gắn chặt giữa quyền lợi với nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ. Cùng với chính sách đãi ngộ hợp lý, còn phải có chế độ thưởng - phạt nghiêm minh. Thưởng, là để động viên, khuyến khích kịp thời những người có công lao đóng góp cho tập thể, xã hội. Phạt, là để mỗi người phải có tinh thần trách nhiệm đối với công việc của mình. Đối với người cán bộ, đảng viên chức vụ càng cao thì trách nhiệm của họ càng lớn. Vì vậy, thưởng - phạt không rõ ràng, nghiêm minh thì một mặt không tạo được động lực cho họ hoạt động, mặt khác không phát huy được tinh thần trách nhiệm cá nhân của họ trong công việc.

Đối với các các hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh từ hành vi nhỏ đến những hành vi nghiêm trọng. Việc xử lý được tiến hành đảm bảo các nguyên tắc về công bằng, công khai, dân chủ, không phân biệt đối tượng hoặc có những chính sách ưu đãi, miễn trừ cho một người hoặc nhóm người, đối tượng ưu tiên… làm ảnh hưởng kỷ cương phép nước, trật tự xã hội, nhất là trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Xử lý kịp thời và nghiêm minh những cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, vi phạm pháp luật nhất là tha hóa về đạo đức, lối sống. Cần phải kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên cơ hội về chính trị, nói và làm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham nhũng, quan liêu sa đoạ về đạo đức, lối sống. Việc xử lý kịp thời và nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm đạo đức và pháp luật dù ở bất cứ cương vị nào sẽ có tác dụng to lớn đối với việc củng cố lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thông qua đó, sẽ khơi dậy quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái thiện, cái đẹp, phê phán cái sai, cái ác, cái xấu và góp phần ngăn chặn từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Mặt khác, cũng rất cần có cơ chế bảo vệ những người dũng cảm đấu tranh, phát giác những hành vi tham nhũng.

1 nhận xét:

  1. Khen thưởng, biểu dương đúng đắn, kịp thời và các hình thức khen thưởng, biểu dương phải thiết thực mới có sức thuyết phục đông đảo quần chúng nhân dân

    Trả lờiXóa