Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CHO THANH NIÊN VỀ NHIỆM VỤ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho đoàn viên, thanh niên trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch. Nội dung tập trung vào các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 35 các cấp về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; nhất là những luận điểm chống phá đối với Quân đội hiện nay. Để đạt hiệu quả, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức sáng tạo các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cấp về hoạt động quản lý, sử dụng điện thoại, internet và mạng xã hội trong Quân đội, như: Luật An ninh mạng năm 2018; Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội ban hành kèm theo Thông tư số 110/2014/TT-BQP, ngày 22/8/2014 của Bộ Quốc phòng; Chỉ thị số 1492/CT-BV, ngày 17/9/2013 của Tổng cục Chính trị về tăng cường quản lý các trang mạng xã hội trên internet trong Quân đội; Thông tư số 202/2016/TT-BQP, ngày 12/12/2016 quy định bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội… Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tích cực tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội. Kiên quyết không đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng; không đưa tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa của dân tộc hoặc bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân; không tham gia bình luận, chia sẻ những thông tin trái với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là những tin đồn, bịa đặt vô căn cứ nhằm “câu view”, “câu like” gây bức xúc trong dư luận.

1 nhận xét:

  1. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, khả năng “tự đề kháng, tự miễn dịch” cho đoàn viên, thanh niên trước những thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

    Trả lờiXóa