Thứ Hai, 11 tháng 4, 2022

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỦ NHẬN THÀNH QUẢ CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Sau hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có được những thành tựu đó là do có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự cố gắng to lớn, đáng tự hào của toàn dân và toàn quân ta.

Tuy nhiên các thế lực thù địch, phản động luôn cố tình đổi trắng, thay đen, xuyên tạc bản chất, tính chất và những thành tựu to lớn của dân tộc ta trong sự nghiệp kháng chiến chống xâm lược, đặc biệt là những thành tựu trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Chúng cho rằng đất nước đang rơi vào tụt hậu, nghèo nàn, thiếu đường hướng xây dựng, phát triển.

Thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với sự lựa chọn, giao phó của lịch sử, niềm tin của nhân dân. Sau khi lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ thắng lợi, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá; quốc phòng, an ninh được tăng cường; văn hóa, xã hội có bước phát triển. Bộ mặt đất nước và đời sống nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Vì vậy, dẫu có cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng và nhân dân ta đến đâu thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cũng không thể bẻ cong được sự thật. Thực tiễn đã khẳng định, những thành tựu to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là do sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Do đó, mỗi người dân Việt Nam yêu nước phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phản bác và đập tan các chiêu trò xuyên tạc và phủ nhận thành quả cách mạng của các thế lực thù địch.

1 nhận xét:

  1. Nếu mọi người dân đều tỉnh táo, sáng suốt trong sàng lọc thông tin, nhận diện và ứng xử phù hợp trước những thông tin xấu độc thì các thế lực thù địch không dễ bề lợi dụng để chống phá.

    Trả lờiXóa