Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, SÁNG TẠO CỦA THANH NIÊN TRONG CÁC NHIỆM VỤ

Đổi mới nội dung hoạt động của Đoàn, đẩy mạnh các phong trào thanh niên, chú trọng phát huy vai trò của đoàn viên trong xây dựng cơ quan, đơn vị, khu dân cư văn hóa. Cụ thể hóa việc phát huy vai trò của thanh niên đối với xây dựng văn hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực là xây dựng, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư, xóm làng và địa phương. Đóng góp xây dựng địa phương vững mạnh toàn diện. Sự cộng hưởng từ những việc làm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, tổ chức sẽ trực tiếp quyết định việc giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng văn hóa.


1 nhận xét: