Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

SỰ CHẶT CHẼ, CẨN TRỌNG VÀ MINH BẠCH TRONG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ ĐẢNG

Dễ dàng thấy rõ sự sự chặt chẽ, cẩn trọng và minh bạch trong Quy định số 58-QĐ/TW “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng vừa được ban hành.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Đảng quan tâm đặc biệt. Xuất phát từ vai trò quyết định của Đảng trong sự nghiệp cách mạng. Có thể nói, Đảng mạnh cách mạng sẽ thành công, dân tộc mới phát triển, dân mới được ấm no, hạnh phúc.

Đảng cũng từ dân tộc mà ra, xuất phát từ dân tộc. Khi bàn về vấn đề này Bác Hồ đã nói: “Nếu cần có đảng phái thì sẽ là Đảng dân tộc Việt Nam. Đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài”.

Như vậy, xây dựng đảng vững mạnh tức là có nhiều đảng viên ưu tú hết lòng vì dân vì nước, làm tiền đề để đất nước cường thịnh.

Bảo vệ chính trị nội bộ chính là việc phát triển con người, là phát hiện ra những nhân tố mới, trong sạch, có ý chí phấn đấu, có lý lịch rõ ràng để bố trí, sắp xếp vào đội ngũ, đồng thời cũng loại bỏ được những thành phần, phần tử chống phá, cơ hội, biến chất.

Kể từ khi thống nhất đất nước, xuất phát từ lợi ích của dân tộc chúng ta đã có những quy định rất rõ ràng trong xử lý vấn đề chính trị nội bộ, vấn đề con em và những người tham gia chế độ cũ nhằm bố trí sử dụng họ. Trước đây là Quy định 126 và bây giờ là Quy định 58 của Bộ Chính trị.

Những quy định đó xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Quy định 126 tuy đã cụ thể hoá tiêu chuẩn cụ thể nhưng qua quá trình phát triển của đất nước, qua thực tiễn đổi mới, giai cấp và đấu tranh giai cấp có những bước phát triển mới đòi hỏi cách nhìn, công tác xây dựng đảng, thu hút nhân tài...cần có những đổi mới để phù hợp với thời kỳ mới do vậy Đảng đã thay thế Quy định 126 bằng Quy định 58 để bắt kịp với thực tiễn đất nước.

Trung tuần tháng 2 vừa qua, Quy định 58 đã chính thức được ban hành. Những người làm công tác cán bộ, công tác tổ chức có thêm những cơ sở để thu hút và bố trí đội ngũ. Đó chính là thước đo, là nguồn lực bổ sung sức mạnh cho Đảng.

Có nhiều điểm mới trong quy định để làm rõ việc kết nạp đảng, việc bố trí cán bộ.

Hay việc bổ sung quy định mức giới hạn bố trí đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm quy định này (những trường hợp này được bố trí cao nhất đến uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ cấp tỉnh và tương đương; bổ sung trường hợp cán bộ, đảng viên là con liệt sỹ, con thương binh ¼ nhưng có cha, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp của vợ hoặc chồng vi phạm do làm việc cho chế độ cũ thì có thể bố trí đến uỷ viên ban thường vụ cấp uỷ tỉnh và tương đương).

Hoặc việc quy định mức trần tham gia cấp uỷ, mức trần ứng cử làm đại biểu cơ quan dân cử ở các cấp và làm việc trong cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật thì Quy định 58 đã chỉ dẫn tương đương đối với các chức vụ chính quyền trong cơ quan quản lý nhà nước các cấp. Điều này đã khắc phục được hạn chế do các nội dung này chưa được quy định cụ thể trong quy định trước đây.

Và còn có những quy định chỉ rõ diện cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị mà cấp uỷ cấp dưới cần phải xin ý kiến cấp uỷ hoặc cơ quan tổ chức cấp trên khi bố trí, sử dụng...

Sự phát triển của đất nước chịu ảnh hưởng quyết định bởi sự phát triển nguồn lực. Vì thế, tiêu chuẩn cán bộ đòi hỏi cần có những thay đổi phù hợp nhằm động viên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, khai thác tiềm năng trí tuệ con người là mục tiêu mà Đảng luôn hướng tới. Đó chính là nhân tố giúp Đảng luôn vững mạnh luôn tập hợp được lực lượng làm giàu cho mình bằng trí tuệ của dân tộc.

1 nhận xét:

  1. Đảng mà mạnh thì cách mạng sẽ thành công, dân tộc mới phát triển, dân mới được ấm no, hạnh phúc

    Trả lờiXóa