Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHO THANH NIÊN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG HIỆN NAY

Đây là vấn đề rất quan trọng, trực tiếp nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch - một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp cho tuổi trẻ cả nước nói chung, thanh niên Quân đội nói riêng. Vì thế, trước hết, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giáo dục cho thanh niên những vấn đề cốt lõi về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thanh niên Quân đội có thế giới quan, phương pháp luận khoa học, luôn kiên định, tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 824/HD-TN, ngày 25/9/2018 của Ban Thanh niên Quân đội về việc thanh niên Quân đội tham gia đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ năng cho thanh niên về việc nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, bởi đây là môi trường chống phá chính của các thế lực hiện nay.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cần thường xuyên phổ biến, quán triệt yêu cầu, nhiệm vụ và trao đổi nội dung, phương pháp, kinh nghiệm nhận diện, đấu tranh. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để xây dựng, sử dụng ngân hàng đấu tranh nhanh; tích cực ứng dụng tiện ích các phần mềm, trang mạng xã hội, như: Blog, facebook, zalo, youtube… thành lập các fanpage làm diễn đàn trung tâm, chia sẻ tin, bài, hình ảnh, bình luận, viết và đăng tải bài chuyên sâu và tương tác với các tài khoản, địa chỉ đấu tranh khác của đơn vị để đấu tranh.

1 nhận xét:

  1. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường giáo dục cho thanh niên những vấn đề cốt lõi về lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để thanh niên Quân đội có thế giới quan, phương pháp luận khoa học, luôn kiên định, tin tưởng vào nền tảng tư tưởng của Đảng.

    Trả lờiXóa