Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ VÀ KỸ NĂNG SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG HIỆN NAY

Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống, bản thân đội ngũ làm công tác này phải được được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức và phẩm chất chính trị, đạo đức.  Nêu cao tính chuẩn mực, gương mẫu của đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên thông qua việc nâng cao nhận thức chính trị, trau dồi đạo đức nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức, lối sống.

Mặt khác, cần tăng cường đổi mới cả về nội dung, phương pháp, kỹ năng giảng dạy cho cán bộ, đảng viên… Đổi mới phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống là cần thiết. Cán bộ, đảng viên là đối tượng đặc biệt, vì thế cũng phải có phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp. Vì vậy, cần quan tâm tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục đạo đức, lối sống về phương pháp tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị tưởng, đạo đức lối sống và kỹ năng sống. Đổi mới quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục, lấy tự học là chính. Bản thân của sự giáo dục là sự tự giáo dục. Những gì mà con người đạt được bằng sự tự lực, bằng ý chí, bằng những hoạt động tự giác của mình thì những điều đó sẽ trở nên hết sức bền vững. Điều đó lại càng có ý nghĩa với quá trình tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Do đó, muốn học tập đạt hiệu quả cao, ngoài việc nắm vững được những vấn đề lý luận cơ bản, có khả năng vận dụng nó một cách nhuần nhuyễn trong thực tiễn thì cán bộ, đảng viên phải thực hiện chủ yếu bằng con đường tự học. Đối với công tác giáo dục đạo đức, lối sống, đây chính là phương pháp hiệu quả nhất, có khả năng đáp ứng, phù hợp với tất cả các đối tượng học viên ở các trình độ khác nhau, đặc biệt là cán bộ, đảng viên.

1 nhận xét:

  1. Để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức lối sống, bản thân đội ngũ làm công tác này phải được được nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức và phẩm chất chính trị, đạo đức

    Trả lờiXóa