Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

KẾT HỢP “XÂY ĐI ĐÔI VỚI CHỐNG” TRONG RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Đây là nội dung có tính nguyên tắc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Thực chất của vấn đền trên phản ánh rõ mỗi quan hệ biện chứng giữa hai mặt “xây” và “chống”, trong đó lấy "xây" làm chính, giữ vai trò nòng cốt đối với các chủ thể nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Do vậy, để nâng cao nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên hiện nay. Mọi chủ thể cần quán triệt và thực hiện tốt: tiến hành thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ và có kế hoạch nhằm phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, Khóa XIII). Phải thường xuyên chú trọng xây dựng văn hóa tổ chức, văn hóa cá nhân để tạo ra sức đầy “kháng” với những tiêu cự hách dịch, tham ô, tham nhũng, thái hóa phẩm chất đạo đức cách mạng. Cùng với đó, phải chủ động, tích cực đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên. Đây là yêu cầu quan trọng, biện pháp có tính cấp thiết trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, cần đặt trọng tâm vào một số nội dung cơ bản. Trong đó, cần coi trọng đạo đức cách mạng và đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. “Thái độ xem nhẹ việc trau dồi, rèn luyện đạo đức cách mạng, chưa nghiêm túc thực hiện phê và tự phê bình… khiến không ít cán bộ, đảng viên sa ngã trước những cám dỗ đời thường”. Sự không chiến thắng, không vượt qua nổi cái “tôi” nhỏ bé để thành nô lệ của những ham muốn cá nhân ở một bộ phận cán bộ, đảng viên vừa là nguồn gốc sâu xa, vừa là sự tiếp tay dẫn đến những tệ nạn như tham nhũng, hối lộ, cửa quyền, mất đoàn kết… Chủ nghĩa cá nhân là một trong những nguy cơ tiềm ẩn, thường xuyên bởi nó núp ngay trong bản thân mỗi con người”. Vì vậy, “phải làm sao cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu mất dần đi, đó là thái độ của người cách mạng”. Muốn vậy, đồng thời với việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng phải đi đôi với kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống những hành vi phi đạo đức.

Đảng cần chú ý đẩy mạnh công tác kiểm tra, thực hiện phê bình và tự phê bình để đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân trong các tổ chức Đảng, trong bộ máy Nhà nước, đấu tranh loại bỏ hàng trăm thứ bệnh do chủ nghĩa cá nhân gây ra vì nó là vật cản nguy hiểm cho việc xây dựng đạo đức cách mạng.  Xây phải đi đôi với chống, với việc loại bỏ cái sai, cái xấu, cái vô đạo đức trong đời sống hằng ngày, để xây và chống có kết quả phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi.

1 nhận xét:

  1. Xây phải đi đôi với chống, với việc loại bỏ cái sai, cái xấu, cái vô đạo đức trong đời sống hằng ngày, để xây và chống có kết quả phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi.

    Trả lờiXóa