Thứ Ba, 26 tháng 4, 2022

MỤC TIÊU CỦA BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Bảo đảm an sinh xã hội là hoạt động của Nhà nước và toàn xã hội bằng các biện pháp về kinh tế - xã hội nhằm nâng cao đời sống vất chất, tinh thần cho người dân, để thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong phát triển kinh tế, thông qua phân phối lại thu nhập quốc dân.

Mục tiêu của bảo đảm an sinh xã hội là góp phần thực hiện công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bởi vì, quá trình phát triển kinh tế thị trường đã và đang đặt ra những thách thức cho nước ta trong việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng, phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, hạn chế những tác động của mặt trái cơ chế kinh tế thị trường, đặc biệt là sự phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng. Trước thách thức đó, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến vấn đề bảo đảm an sinh xã hội để thực hiện công bằng xã hội.

1 nhận xét:

  1. bảo đảm an sinh xã hội là góp phần thực hiện công bằng xã hội trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

    Trả lờiXóa