Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG NHỮNG BIỂU HIỆN TIÊU CỰC ĐỂ NÂNG CAO VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY

Mỗi thanh niên cần phải xây dựng cho mình kế hoạch phấn đấu cụ thể, tỷ mỉ, thiết thực; lựa chọn hình thức, phương pháp tự giáo dục, tự rèn lyện linh hoạt, sáng tạo; nêu cao ý chí quyết tâm, kiên quyết, bền bỉ thực hiện kế hoạch đã xác định. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: khi có kế hoạch mười thì biện pháp phải hai mươi và phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục với rèn luyện, “xây” đi đôi với “chống”, lấy xây làm chính. Để nâng cao tính tích cực tự giác của thanh niên trong quá trình tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức, lối sống có văn hóa, thì cấp ủy đảng, các tổ chức đoàn các cấp cần làm tốt việc nêu gương, nhân điển hình những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong quá trình rèn luyện lối sống văn hóa. Kết hợp biểu dương những điển hình tiên tiến, tấm gương về văn hóa ứng xử, và kịp thời phê phán, đấu tranh phòng, chống những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu trong lối sống của thanh niên. Việc nâng cao văn hóa ứng xử cho thanh niên chỉ thực sự có hiệu quả khi có sự kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng, xây dựng lối sống tốt đẹp với chống cái sai, lạc hậu, tiêu cực “phi văn hóa”. Điều đó, đòi hỏi mỗi đoàn viên thanh niên cần trau dồi văn hóa ứng xử để tiếp thu các giá trị, ngăn ngừa sự xâm nhập của các phản giá trị và phát huy vai trò của các chủ thể để thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để nâng cao văn hóa ứng xử cho thanh niên hiện nay.

1 nhận xét:

  1. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên.

    Trả lờiXóa