Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN PHẢI GƯƠNG MẪU TRONG ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đây là nội dung quan trọng, nhiệm vụ cốt yếu, thường xuyên đối với cán bộ, đảng viên trong học tập, và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bởi, Chỉ thị 05 tác động trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần khắc phục hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.  Nó có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, mỗi cán cán bộ, đảng viên nâng cao đạo đức cách mạng; góp phần quan trọng trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ hiện nay.

Tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đã trở thành hành động của toàn Đảng, toàn dân và mỗi cán bộ, đảng viên để làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và bản lĩnh cầm quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vì vậy, các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, Nghị quyết của cấp trên và cấp mình.


1 nhận xét:

  1. Tăng cường đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đã trở thành hành động của toàn Đảng, toàn dân và mỗi cán bộ, đảng viên để làm cho Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh

    Trả lờiXóa