Thứ Hai, 4 tháng 4, 2022

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NHẬN THỨC SÂU SẮC VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY

Đây là biện pháp hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đến kết quả nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Vì, thông qua tuyên truyền, giáo dục để cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên xác định các biện pháp để nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn đẩy, đẩy lùi có hiệu quả suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức về tính chất nguy hại của tình trạng suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có nguyên nhân bắt đầu từ sự tha hóa quyền lực, dẫn đến dao động về lý tưởng, bản lĩnh chính trị, kéo theo sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ rõ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống; 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, mỗi cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ và tuyên truyền, giáo dục có hiệu quả; đề cao trách nhiệm thương xuyên nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần quán triệt và thực hiện nghiêm: “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; cán bộ vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng...; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa ngay những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng”. Thông qua đó, sẽ khơi dậy quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ cái đúng, cái thiện, cái đẹp, phê phán cái sai, cái ác, cái xấu và góp phần ngăn chặn từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

1 nhận xét: