Thứ Tư, 20 tháng 4, 2022

DÂN CHỦ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

Trên nhiều trang mạng của các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đăng tải nhiều bài viết chống đối, cho rằng Việt Nam không có dân chủ vì không thực hiện đa nguyên, đa đảng; đồng thời, chúng tìm cách cổ súy tiêu chuẩn nhân quyền kiểu phương Tây, chúng cho rằng ở Việt Nam không có dân chủ, hạn chế quyền riêng tư của công dân, Việt Nam vi phạm quyền con người; thậm chí chúng còn xuyên tạc: một đảng cầm quyền thì không thể có dân chủ, chế độ nhất nguyên chính trị, một đảng cầm quyền sẽ dẫn đến ở Việt Nam không có dân chủ hoặc dân chủ hình thức.

Những luận điệu phản khoa học trên hết sức nguy hiểm bởi chúng cố tình đánh đồng giữa vấn đề đa nguyên, đa đảng với dân chủ. Thực chất của luận điệu trên là muốn phủ nhận vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội, tiến tới thực hiện đa nguyên, đa đảng để xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Quan điểm một đảng thì mất dân chủ, cản trở sự phát triển, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ, phát triển là luận điệu sai trái. Bởi đất nước có dân chủ hay phát triển không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng mà phụ thuộc vào đảng cầm quyền đó có mang bản chất cách mạng hay không, có bảo vệ quyền và lợi ích của đa số nhân dân lao động hay chỉ cho một bộ phận thiểu số người trong xã hội đó.

Thực tiễn cho thấy, dân chủ và sự phát triển của một đất nước không tỷ lệ thuận với số lượng các đảng mà quốc gia đó có. Vì nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay tuy đa đảng nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển. Trên thế giới hiện nay vẫn có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chế độ chính trị chỉ có một đảng cầm quyền, điều này cho thấy rằng, chế độ chính trị do một đảng cầm quyền không phải là đặc điểm chỉ có ở các nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Trải qua hơn 92 năm ra đời và lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định vai trò không thể thay thế đối với cách mạng Việt Nam. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử kết tinh sức sáng tạo của Đảng và Nhân dân Việt Nam đã khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng bản chất của một nền dân chủ không phụ thuộc vào chế độ đa đảng hay một đảng và đối với Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, nền dân chủ không những không bị mất đi, không bị hạn chế mà còn được bảo đảm, được phát huy sâu rộng trong thực tế.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa