Chủ Nhật, 3 tháng 4, 2022

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN BÁ, PHỔ BIẾN CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG CHO THANH NIÊN HIỆN NAY

Tăng cường truyền bá, phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục tri thức về văn hóa dân tộc trong xã hội, trọng tâm là thanh niên từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Trên cơ sở hiểu biết những cái hay, cái đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc của văn hóa truyền thống, nâng lên thành niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa đó.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác văn hóa thông tin, bảo đảmđịnh hướng, dẫn đường đối với xã hội. Đa dạng hóa công tác truyền bá văn hóa, phổ biến sâu rộngcác giá trị văn hóa truyền thống qua cácphương tiện, cáchthức,nhưthông qua các kỳ sinh hoạt đoàn, đội, hội, các hoạt động về nguồn, tham quanbảo tàng, di tích lịch sử, qua các cuộc thi tìm hiểu, dã ngoại,tổ chức tham quan các di tích lịch sử và về nguồn...

1 nhận xét:

  1. Cần đa dạng hóa công tác truyền bá văn hóa, phổ biến sâu rộng các giá trị văn hóa truyền thống qua các phương tiện đại chúng.

    Trả lờiXóa