Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG ÂM MƯU CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


          Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn “công phá” vào Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam. Chúng lớn tiếng cho rằng: “sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước là “không cần thiết, là trở ngại lớn của nền dân chủ”, “Đảng chỉ nên lãnh đạo tư tưởng, đạo đức, lối sống và định hướng chung chung; không lãnh đạo kinh tế, văn hoá; không lãnh đạo quân đội…”.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trước những yêu cầu đòi hỏi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã sớm nhận thức rằng, để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, Đảng phải thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Phát huy dân chủ trong Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; thường xuyên tự phê bình và phê bình, nói thẳng, nói thật; giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đấu tranh kiên quyết đối với những phần tử cơ hội. Chăm lo xây dựng tổ chức bộ máy trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, thẩm quyền, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Coi trọng xây dựng tổ chức cơ sở đảng; chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn.
Chủ động có giải pháp đúng đắn để ngăn chặn và vô hiệu hoá mọi thủ đoạn tung tin, truyền bá những quan điểm thù địch, sai trái tạo ra khả năng “miễn dịch” cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ - đây là vấn đề cực kỳ quan trọng ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng, của chế độ trong tình hình hiện nay. Tuyên tryền giáo dục cho mọi người nâng cao nhận thức, mài sắc tinh thần cảnh giác cách mạng, chóng “tự diễn biến” trước các âm mưa, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng lý luận. Kịp thời phát hiện các hoạt động và các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp mị dân của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch, từ đó có phương sách đối phó một cách hiệu quả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét