Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

PHÒNG CHỐNG SỰ SUY THOÁI TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG Ở MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Thông qua hội nhập mở cửa, hợp tác, ký kết hợp đồng làm ăn với nước ngoài, đội ngũ cán bộ với chức trách được giao phó, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân có trọng trách quan trọng trong nắm giữ, quyết định số lượng tài sản rất lớn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu ý chí, bản lĩnh, không đủ tỉnh táo, bị mua chuộc, tư túi cá nhân và xa rời phẩm chất đạo đức cách mạng sa ngã, gây thất thoát và thiệt hại tài sản quốc gia. Hơn nữa trong xu thế hội nhập, mở cửa việc quan hệ hợp tác làm ăn không chỉ đơn thuần về kinh tế, mà đằng sau nó là một loạt các vấn đề về chính trị, văn hoá, xã hội, nếu không có bản lĩnh vững vàng dễ mắc mưu của các thế lực thù địch. Thông qua việc ký kết hợp đồng làm ăn mà chúng đặt điều kiện, mua chuộc dụ dỗ, từ đó thổi phồng, kích động gây bè phái mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ, qua đó hạ thấp, đi đến làm mất uy tín của Đảng trước nhân dân. Tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận ngày 27-5-2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Trong khi ở nhiều nơi, đời sống nhân dân còn khó khăn, nhiều yêu cầu thiết yếu của quần chúng chưa được bảo đảm, thì có những cán bộ, đảng viên chỉ lo thu vén cá nhân, xoay xở làm giàu, ăn uống chè chén bê tha; thậm chí có người vô trách nhiệm với dân, vô cảm trước những khó khăn, đau khổ của quần chúng. Một số người còn lợi dụng chức quyền để đục khoét, vơ vén của cải của Nhà nước, của tập thể trở thành những con sâu mọt tệ hại của xã hội”. Đây là một thực trạng gây bức xúc, bất bình trong nhân dân, một nguy cơ thực sự không nhỏ đối với sự tồn vong của dân tộc trong  hội nhập quốc tế hiện nay. Hệ quả là, trong xã hội có nhiều biểu hiện suy thoái nghiêm trọng, lệch chuẩn về nhân cách, đạo đức, lối sống. Nhiều giá trị đạo đức, quan hệ xã hội rường cột, di sản văn hóa truyền thống của gia đình, cộng đồng bị xói mòn, xóa bỏ. Đó là những thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của một quốc gia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét