Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

THỰC TIỄN ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY

Lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của internet và các trang mạng xã hội, sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ vào hoạt động mạng internet, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng, tăng cường đăng tải, trích dẫn, phát tán, chia sẻ các thông tin sai trái để chống phá ta quyết liệt. Chúng coi đây là cách thức nhanh nhất, hiệu quả nhất để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước và Quân đội, làm cho Quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, hòng “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa”, vô hiệu hóa vai trò của Quân đội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thực hiện cách mạng đường phố, “cách mạng màu”, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính vì thế, chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội hiện nay.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác nắm bắt dư luận, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trước những thông tin sai trái, thù địch đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thống nhất. Nội dung, hình thức, biện pháp tiến hành đa dạng với nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp; kịp thời giải quyết những tư tưởng mới nảy sinh. Cùng với tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, các cấp đã coi trọng phát huy dân chủ gắn với hoàn thiện cơ chế, quy chế trên các mặt công tác để nắm bắt, quản lý tình hình đơn vị và diễn biến tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ; duy trì có nền nếp các khâu, các bước: quản lý, dự báo, định hướng, đấu tranh và giải quyết tư tưởng. Trong tiến hành, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn chú trọng phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng và mọi phương tiện; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, gia đình quân nhân để giáo dục, quản lý bộ đội; từng bước hướng dẫn quân nhân tự quản lý. Công tác hướng dẫn sử dụng và quản lý hoạt động khai thác internet và các trang mạng xã hội được đặc biệt coi trọng; hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn quân được triển khai toàn diện. Kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt tư tưởng, giáo dục nâng cao nhận thức với các phong trào thi đua, các cuộc vận động để quản lý quân nhân; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, công hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh.
Cùng với nắm bắt, định hướng tư tưởng bộ đội, công tác đấu tranh ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch trên mạng internet cũng được triển khai tích cực. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, các đơn vị trong toàn quân đã phối hợp chặt chẽ, hoạt động thống nhất, thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch để kịp thời định hướng tư tưởng bộ đội và phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Ở từng đơn vị đã thành lập lực lượng chuyên sâu đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Lực lượng chuyên sâu ở các đơn vị trong toàn quân được quan tâm trang bị phương tiện, vật chất và được tập huấn nghiệp vụ đấu tranh trên không gian mạng, bảo đảm hoạt động thống nhất. Hằng tuần, tháng, quý, các đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ tổ chức giao ban nắm tình hình, rút kinh nghiệm trong công tác đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, sự tổ chức thực hiện kiên quyết của các đơn vị trong toàn quân, thời gian qua, kết quả đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét