Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN PHỦ NHẬN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Chúng phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, chỉ phù hợp với thế kỷ XIX, phù hợp với trình độ, lực lượng sản xuất và văn hóa Nga, hoặc chỉ thích hợp với nền văn minh công nghiệp của thế kỷ XX, còn hiện nay, khi bước sang thế kỷ XXI, thời đại văn minh tin học, kinh tế tri thức, chủ nghĩa C. Mác đã lỗi thời, đã bị lịch sử vượt qua. Từ đó, chúng cho rằng, chủ nghĩa Mác - Lênin không phù hợp với Việt Nam, hoặc chủ nghĩa Mác - Lênin là sản phẩm ngoại nhập của phương Tây, không thích hợp với các nước kinh tế lạc hậu như Việt Nam. Việc du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam là một sai lầm lịch sử, xa lạ với truyền thống dân tộc.
Xuyên tạc, phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như cuộc đời và sự nghiệp của Người, “hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh”… chính là chúng muốn phủ định tư tưởng Hồ Chí Minh và phủ định sự vận dụng sáng tạo tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện của Việt Nam. Chúng muốn đánh sập nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam trong bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống các quan điểm và học thuyết khoa học do C. Mác và Ph. Ăngghen xây dựng, V. I. Lênin bảo vệ và phát triển, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, phát triển trong điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa, nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu; được hình thành và phát triển trên cơ sở tổng kết thực tiễn và kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại; là thế giới quan phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi mọi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người. Trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra những quy luật kinh tế của xã hội, đặc biệt là những quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển, suy tàn của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và sự ra đời, phát triển của phương thức sản xuất mới - phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là kết quả tất nhiên của sự vận dụng thế giới quan, phương pháp luận triết học, kinh tế chính trị Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội khoa học vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc các vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin (như học thuyết hình thái kinh tế - xã hội, thời đại ngày nay và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, giai cấp và đấu tranh giai cấp, học thuyết giá trị thặng dư)... Đồng thời tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật công cuộc đổi mới ở Việt Nam nhằm phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin; phát tán tài liệu, ấn phẩm xuyên tạc cuộc đời hoạt động và tấm gương đạo đức của Người là logic tất yếu của các thế lực phản động, kẻ xấu thuộc về thế lực có tư tưởng chính trị đối lập với tư tưởng chính trị xã hội chủ nghĩa. Giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tất yếu giương cao ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng. Vì thế, muốn xây dựng một xã hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam thì chỉ có thể đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm cốt lõi. Bảo vệ sự trong sáng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là đòi hỏi khách quan của sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét