Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG TÁM KHÓA XII CỦA ĐẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐÒI HỎI CỦA THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ SỰ KỲ VỌNG CỦA NHÂN DÂN

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 02/10 đến ngày 06/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các nội dung được thông qua tại Hội nghị đã cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng ta trong việc tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, duy trì đà tăng trưởng của đất nước; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển; xây dựng bộ máy Nhà nước thực sự trong sạch, vững mạnh với việc đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây cũng là những vấn đề nóng bỏng của đất nước, được cử tri và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm.
Những nội dung nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XII đã đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn và những kỳ vọng của nhân dân về mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ nguồn lực của biển. Đặc biệt là sự kỳ vọng của nhân dân về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ, đảng viên cấp Trung ương đến người đứng đầu các tổ chức đảng, chính quyền cấp cơ sở, lực lượng vũ trang. Đây là nghị quyết được đông đảo nhân quan tâm và đặt nhiều niềm tin vào quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đề cao trách nhiệm, thực sự là “công bộc” của nhân dân.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét