Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

Tuyên truyền miệng là hình thức quan trọng của công tác tư tưởng - văn hóa, nằm trong tổng thể hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hình thức tuyên truyền này có nhiều ưu thế, bởi nó đáp ứng nhanh chóng, kịp thời yêu cầu thông tin về vấn đề “nóng”, nhạy cảm đang được dư luận quan tâm mà các hình thức khác khó thể hiện. Khi thực hiện tuyên truyền miệng, do có sự tương tác, báo cáo viên dễ quan sát được thái độ của người nghe để điều chỉnh nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng. Bởi vậy, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của Quân đội ta, tuyên truyền miệng luôn được thực hiện và phát huy tác dụng tích cực trong truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng, phát triển, hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng; tinh thần cảnh giác; động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ một cách tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo.
Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, công tác tuyên truyền miệng luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt hiệu quả tốt. Quy chế hoạt động công tác tuyên truyền miệng được các cấp thường xuyên bổ sung, hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn. Nội dung tuyên truyền luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; các sự kiện chính trị quan trọng trong nước và quốc tế; những vấn đề nhạy cảm, phức tạp được cán bộ, chiến sĩ quan tâm; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phương pháp cung cấp, tiếp nhận và chuyển tải thông tin thường xuyên được đổi mới, bảo đảm linh hoạt, đa dạng, phong phú. Đội ngũ báo cáo viên toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ lý luận sắc sảo, tinh thần cảnh giác và tính chiến đấu cao, chấp hành tốt kỷ luật phát ngôn, hoạt động tích cực, hiệu quả... Nhờ đó, công tác tuyên truyền miệng trong toàn quân đã có chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả thực chất; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; là “vũ khí” sắc bén trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.
Bên cạnh đó, có nơi chưa coi trọng đúng mức công tác tuyên truyền miệng; việc gắn kết hoạt động tuyên truyền miệng với tham gia đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các hiện tượng tiêu cực, vi phạm kỷ luật trong Quân đội chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền miệng chưa thực sự tiên phong trong việc cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới nảy sinh, những bức xúc trong dư luận xã hội. Nội dung, phương pháp tuyên truyền của một số báo cáo viên chưa thật phong phú, hấp dẫn...
Trong thời đại “bùng nổ thông tin” hiện nay, lợi dụng những tiện ích của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch tăng cường chống phá với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn hóa, hòng “phi chính trị hóa” Quân đội. Điều đó đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đảm bảo cho nó thực sự là một mũi nhọn trong nâng cao nhận thức, điều chỉnh hành vi, trách nhiệm; đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, những biểu hiện lệch lạc, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét