Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

THỦ ĐOẠN TIẾP TỤC CHÔNG PHÁ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

      Trước và sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XII được tổ chức, chúng ta đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hơn 17.000 loại tài liệu chiến tranh tâm lý, phản động; ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả 19 chiến dịch kích động biểu tình và hàng nghìn tài liệu, tin, bài có nội dung phản động trên 290 trang web, blog, mạng xã hội. Một âm mưu, thủ đoạn hết sức nham hiểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm chống phá cách mạng Việt Nam là thúc đẩy sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, mà trước hết và chủ yếu là suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị. Bởi họ toan tính và cho rằng chỉ có làm chệch hướng tư tưởng chính trị thì mới làm cho nội bộ Đảng chia rẽ, tổ chức của Đảng rệu rã, bộ máy của Nhà nước lung lay và nguy cơ tự đánh mất vai trò lãnh đạo, tự sụp đổ sớm muộn cũng đến. Cùng với việc xuyên tạc, phủ nhận tính cách mạng, khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thời gian gần đây họ tập trung kích động, cổ xúy cho nhiều quan điểm sai trái phủ định mục tiêu của Đảng và con đường đi lên xây dựng CNXH của nước ta. Họ cho rằng muốn có dân chủ thực sự cho người dân thì Việt Nam phải thực hiện chế độ “tam quyền phân lập”. Họ cổ xúy cho xã hội dân sự và cho rằng “xã hội dân sự là hiện thân của tự do, dân chủ và những giá trị tốt đẹp trong xã hội”; “Hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc bảo đảm quyền con người”... Họ phủ nhận những kết quả và xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay với các luận điệu đáng lưu ý như: “Cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay là “cuộc chiến thanh trừng phe phái trong nội bộ Đảng”; “Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”; “Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam”...
             Điểm qua như vậy để thấy các thế lực thù địch, phản động đang chống phá ta rất quyết liệt với những phương thức, thủ đoạn ngày càng nham hiểm, tinh vi, tiến hành trên mọi mặt trận, trong đó tư tưởng-văn hóa vẫn là “mũi khoan phá” chính. Mục tiêu nhằm tới của họ không gì khác là làm chia rẽ nội bộ mà trước hết là chia rẽ về quan điểm chính trị, từ đó dẫn đến tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng. Tình hình ấy đòi hỏi chúng ta, mà trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên không được phép chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Bởi lẽ nếu chúng ta chủ quan, lơ là, mất cảnh giác hoặc không có nhận thức đầy đủ, đúng bản chất các vấn đề thì chính chúng ta lại tạo ra cơ hội để các thế lực thù địch, phản động thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. 
Bên cạnh những ưu điểm, thẳng thắn, dũng cảm, công tâm nhìn vào sự thật, thời gian qua chúng ta vẫn còn nhiều khuyết điểm, yếu kém mà các thế lực thù địch, phản động đã và đang lợi dụng để chống phá. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã chỉ rõ tình trạng: “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; việc đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao”.
Đúng như nhận định, đánh giá của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ tính từ Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đến nay, nhân dân cả nước đã chứng kiến hàng loạt những cán bộ, đảng viên, trong đó nhiều cán bộ cao cấp ở cả Trung ương và địa phương bị xử lý kỷ luật về Đảng, bị truy tố trước pháp luật. Một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ việc trên là do chủ quan lơ là, không rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên, mất cảnh giác trước những chiêu trò móc nối, lôi kéo; trước những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của các thế lực thù địch; trước những cám dỗ về tiền bạc, vật chất... mà một số cán bộ, đảng viên ta đã không giữ vững được bản lĩnh, vi phạm nguyên tắc lãnh đạo, vi phạm kỷ luật của Đảng, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật Nhà nước, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Bên cạnh đó còn là tình trạng cán bộ, đảng viên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, chấp hành chưa nghiêm kỷ luật phát ngôn và các quy định của pháp luật về quản lý tài liệu mật, thông tin mật... Trong khi các thế lực thù địch, phản động đang tìm mọi cách lợi dụng đường lối đối ngoại rộng mở của Đảng, Nhà nước ta để tiến hành các hoạt động tình báo, gián điệp, móc nối, đánh cắp bí mật Nhà nước nhằm phá hoại ta từ bên trong thì những biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác như đã nói là hết sức nguy hiểm. Chính sự chủ quan, lơ là của một bộ phận cán bộ, đảng viên cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch là nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ mà Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ ra.
Có nhiều việc phải làm để khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phát huy vai trò của các cơ quan chức năng trong tiến hành thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, uốn nắn những lệch lạc ngay từ cơ sở; đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhưng biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác v.v.. Nhưng quan trọng có tính quyết định nhất vẫn là việc tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình nhiệm vụ, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; thấy rõ tính nguy hiểm, hậu quả khôn lường của tình trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thông qua tuyên truyền, giáo dục phải làm cho mỗi cán bộ, đảng viên ý thức rõ việc không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, là tình cảm, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc và nhân dân. Chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức là phương cách tốt nhất để nâng cao ý thức trách nhiệm của các tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên nhằm khắc phục tình trạng cán bộ, đảng viên chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét