Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

SỰ THẬT VỀ TIN LÀNH VÀNG CHỨ Ở TÂY BẮC

Lợi dụng tín ngưỡng để thúc đẩy các hoạt động chống phá lôi kéo trong đồng bào các dân tộc gây chia rẽ các dân tộc thiểu số với đồng bào HMông, phá hoại đoàn kết dân tộc. Thực chất Tin Lành Vàng Chứ trong dân tộc HMông là sản phẩm của sự truyền đạo trái phép trong đồng bào dân tộc Mông, là vấn đề chính trị do các thế lực thù địch tiến hành một cách có tổ chức, có kế hoạch, nằm trong tổng thể chiến lược “diễn biến hoà bình”, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng nước ta của chúng. Đây vừa là vấn đề tôn giáo, lại vừa là vấn đề dân tộc cùng đồng thời diễn ra. Hay nói cách khác, đây là vấn đề tôn giáo diễn ra trong một dân tộc thiểu số có những đặc thù về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán; lại vừa là sự kích động, lôi kéo đồng bào một dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam được núp dưới hình thức tín ngưỡng, tôn giáo. Mục đích chính trị của các thế lực thù địch trong vấn đề Tin Lành Vàng Chứ là rất thâm độc: nhằm tách đồng bào dân tộc HMông ra khỏi cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thành lập “Vương quốc người HMông”, phá hoại khối đoàn kết thống nhất dân tộc, tạo điều kiện lãnh thổ - điạ lý và chính trị - xã hội cho chúng thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét