Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

PHÁT HUY TỐT CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Công tác dân vận là một nội dung quan trọng của hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các đơn vị Quân đội. Thực hiện tốt công tác này là tình cảm, là trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Quán triệt tư tưởng, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác dân vận, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn thực hiện công tác quan trọng này. Với tinh thần hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, địa bàn, công tác dân vận trong toàn quân đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, xây dựng được nhiều mô hình dân vận hiệu quả. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn tiên phong đi đầu giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống tội phạm và các hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động... Qua đó, làm ngời sáng thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Nổi bật là: các đơn vị đã bám sát địa bàn, đối tượng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển đảo. Cán bộ, chiến sĩ luôn bám sát cơ sở, địa bàn, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, làm cho dân tin, dân hiểu và làm theo. Toàn quân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Quân đội phát động, như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Dân vận khéo”, đơn vị “Dân vận tốt”; các chương trình về “Xóa đói giảm nghèo”, v.v. Các đơn vị luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ cơ sở vật chất, hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật, vật nuôi, cây trồng cho năng suất, chất lượng cao, v.v. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn dũng cảm đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong giúp đỡ nhân dân phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai. Từ thực tiễn tiến hành công tác dân vận, toàn quân đã xây dựng được nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận”; “Gắn kết hộ người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số” giúp nhau phát triển kinh tế gia đình của Binh đoàn 15; “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo” của Quân khu 5; Chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Ngân hàng bò”, “Nâng bước em đến trường” của Bộ đội Biên phòng; “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” của lực lượng Cảnh sát biển, v.v. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân - dân.
Các đơn vị còn tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương vững mạnh, như: đào tạo cán bộ quân sự cơ sở, kết nạp đảng viên, xóa thôn, bản “trắng” đảng viên, “trắng” chi bộ; cử cán bộ tham gia cấp ủy, chính quyền cấp xã; tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp ở cơ sở, nhất là những vụ việc liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, ô nhiễm môi trường, v.v. Chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma tuý, buôn bán người, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên trái phép và các hoạt động vi phạm chủ quyền, an ninh quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho nhân dân trước những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.
Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành, vẫn còn một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; chưa chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động cho phù hợp với từng đối tượng và địa bàn. Sự phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện có nội dung chưa sát, chưa kịp thời, nhất là trong việc nắm, trao đổi thông tin, dự báo tình hình, xử lý các vụ việc phức tạp.
Hiện nay, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền”, những sơ hở, thiếu sót của ta để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tình đoàn kết quân - dân, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” Quân đội. Tình hình đó, đòi hỏi các đơn vị trong toàn quân phải tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, tăng cường mối đoàn kết gắn bó máu thịt quân - dân, thực hiện “quân với dân một ý chí”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét