Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Một là, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chỉ huy, cơ quan chính trị, lực lượng chuyên trách các cấp. Để đạt hiệu quả, lực lượng này phải chủ động nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch; quản lý, nắm vững tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, chiến sĩ để dự báo, tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy những biện pháp giáo dục, định hướng tư tưởng, bảo đảm cho mọi quân nhân kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng trong mọi tình huống, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
Hai là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nền nếp công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, hướng vào đối tượng là cán bộ trẻ, học viên trong các học viện, nhà trường và chiến sĩ mới. Trong tiến hành, cần tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm tính đa dạng, phong phú, hấp dẫn; nội dung ngắn gọn, gắn với phê phán, phản bác các luận điệu sai trái bằng những lý lẽ sắc sảo, khoa học, khách quan, thực tế, có sức thuyết phục cao.
Ba là, tích cực xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh tại đơn vị. Phát huy có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở đơn vị thông qua việc tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần ngăn chặn sự xâm nhập của các loại văn hóa phẩm và thông tin xấu độc thẩm thấu vào đơn vị. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nắm vững phương châm lấy “xây” để “chống” lấy “cái đẹp, dẹp cái xấu”, cổ vũ mạnh mẽ các nhân tố tích cực, lấy cái tích cực, cái tốt đẩy lùi cái tiêu cực, cái xấu…
Bốn là, quản lý tốt hoạt động khai thác, sử dụng mạng internet của các tập thể và cá nhân trong Quân đội. Quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, đưa thông tin trên mạng internet và các trang mạng xã hội; tăng cường quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên. Đồng thời, phải chủ động “phủ kín” thông tin, không để “khoảng trống” thông tin trên mạng internet; tận dụng không gian mạng internet để tuyên truyền quan điểm đúng đắn, thông tin trung thực, khách quan, kịp thời, chính xác cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
Năm là, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm “nói đi đôi với làm”, phẩm chất, đạo đức, lối sống và sự gương mẫu, theo phương châm: trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau. Đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời phát hiện và giải quyết tốt các mâu thuẫn, những băn khoăn, vướng mắc nảy sinh. Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; nêu cao tự phê bình và phê bình; giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Có như vậy, mới triệt tiêu mọi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng thêm sức mạnh, uy tín của Đảng và niềm tin trong nhân dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét