Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2018

LỜI DẠY CỦA BÁC HỒ VỀ SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐOÀN KẾT


“Bản chất của hòn đá là cứ ì ra, không nhúc nhích. Nhưng khi nhiều người đồng tâm hiệp lực mà xô đẩy, thì dù tảng đá to mấy, nặng mấy cũng phải lăn”.
Đó là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”, ngày 10-9-1955.
Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đã kết thúc thắng lợi, cách mạng nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm phá hoại hiệp định và gây chiến. Ngày 10-9-1955, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra đời nhằm thực hiện đoàn kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai, hoàn thành sự nghiệp cách mạng.
Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã khẳng định sức mạnh to lớn của khối đoàn kết trong mặt trận- nơi tập hợp mọi lực lượng yêu nước và tiến bộ, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; đồng thời, thông qua đại hội, Bác tiếp tục khẳng định sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết, dù việc gì khó đến đâu, nhưng có sự đồng tâm hiệp lực, có sự đoàn kết trên dưới một lòng, đều có thể thực hiện được.
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa sâu sắc trong giai đoạn hiện nay, là quan điểm về sức mạnh của sự đoàn kết đối với sự nghiệp cách mạng. Sự nghiệp đổi mới đất nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải nắm bắt kịp thời, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi mục tiêu cách mạng. Đó chính là việc tập hợp mọi lực lượng, mọi tầng lớp nhân dân dưới ngọn cờ đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy vai trò trung tâm của mặt trận, tạo ra động lực mạnh mẽ để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Với sự đồng tâm, đồng lòng của mọi lực lượng, cách mạng nước ta sẽ tận dụng tốt thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, tạo động lực to lớn cổ vũ toàn quân nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, đoàn kết, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với truyền thống quyết chiến, quyết thắng và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét