Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

TUNG TIN THẤT THIỆT – NGHỀ CỦA CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG. CẦN PHẢI ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN


Những năm qua, các thế lực phản động, thù địch ra sức chống phá Đảng, Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Bằng những thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm và luận điệu sai trái, thù địch, chúng tập trung tuyên truyền, xuyên tạc bản chất của chế độ ta; bôi nhọ, làm mất uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hô hào hạ bệ thần tượng của nhân dân Việt Nam; kích động các phần tử bất mãn, thoái hóa biến chất, số cơ hội chính trị điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phương hướng nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Cần “ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái”.
Vậy, vì sao các thế lực phản động, thù địch lại điên cuồng chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.
Trong những thập niên gần đây, sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu, các nước XHCN còn lại vẫn kiên định con đường đã lựa chọn, thông qua quá trình cải cách, đổi mới đúng hướng nên đã giành được nhiều thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là một ví dụ cụ thể. Chúng ta đã kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần tính cách mạng, khoa học, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước, nên đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong 30 năm đổi mới.
Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn qua quá trình đổi mới, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, song những năm qua, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, một trong số đó là sự gia tăng chống phá của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực, bằng những phương thức, thủ đoạn hết sức nham hiểm, tinh vi. Trong đó, chúng đặc biệt chú ý lợi dụng ưu thế của công nghệ thông tin, triệt để khai thác mạng Internet, sử dụng mạng xã hội để chống phá Việt Nam, thúc đẩy xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, vào chế độ có mặt bị giảm sút.
Trên thực tế, từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, các thế lực thù địch đã tập trung chỉ đạo, tài trợ; tăng cường hệ thống thông tin tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam. Đã có gần 40 đài phát thanh, truyền hình có chương trình tiếng Việt, gần 500 tờ báo, tạp chí, bản tin bằng tiếng Việt xuất bản ở nước ngoài, chĩa mũi nhọn chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều mặt, trong đó có việc chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Trên các trang mạng xã hội, các trang website (một số Blog điển hình như: Dân làm báo, Quan làm báo, Vua làm báo, Chân dung quyền lực...) có máy chủ đặt ở nước ngoài, xuất hiện nhiều nguồn tin xuyên tạc, kích động có chủ đích chống phá  Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Nguy hiểm hơn, chúng tập trung vào những vấn đề nhạy cảm để xuyên tạc, kích động, gây áp lực, hòng thay đổi chủ trương, đường lối của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được. Có thể thấy, hệ thống báo nói, báo in, báo hình... do các thế lực thù địch tổ chức đã có mặt ở hầu hết các quốc gia có người Việt Nam sinh sống. Phần lớn các đài phát thanh, truyền hình, báo chí bằng tiếng Việt ở các nước đều bị các thế lực thù địch, các đảng phái, các tổ chức phản động lưu vong chi phối, thao túng hoặc lợi dụng để chống phá cách mạng Việt Nam.
Nội dung tuyên truyền chống phá của các lực lượng này là tập trung chĩa mũi nhọn vào hệ tư tưởng Mác - Lênin. Phủ nhận học thuyết Mác - Lênin, phủ nhận các nguyên lý của chủ nghĩa Mác; bác bỏ lý luận về sự phát triển CNXH, bác bỏ lý luận HTKT-XH, về sự phát triển của các hình thái là quá trình khách quan, tự nhiên; phủ nhận học thuyết giá trị thặng dư, các vấn đề chuyên chính vô sản, đấu tranh giai cấp và SMLS của GCCN. Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch đã kích động, lôi kéo các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị tăng cường xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta; phủ định những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu những yếu kém, khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội và quy chụp đó là do yếu kém trong lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước; kích động nhân dân đòi đa nguyên, đa đảng, gây xáo trộn, rối loạn trong xã hội ta, từ đó lập mưu, tính kế kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân từ bỏ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Một thông lệ quen thuộc của các thế lực thù địch là sau khi tuyên truyền, vu khống, bôi nhọ đối phương, họ lại tung hô, ca ngợi mô hình phát triển của CNTB, cho đó là sự thích ứng “vạn năng”. Tuyên truyền, đề cao con đường phát triển của CNTB, quảng cáo cho khả năng về “con đường thứ 3” phi XHCN. Tiến hành tuyên truyền, gieo rắc, nuôi dưỡng các trào lưu tư tưởng cơ hội, xét lại, hữu khuynh. Chúng ra sức tuyên truyền và tìm mọi cách thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; chúng tìm cách tuyên truyền rằng QĐND và CAND là của dân tộc chứ không phải của Đảng; hãy trả LLVT cho nhân dân, rằng LLVT là phục vụ lợi ích của dân tộc, không lệ thuộc vào chính trị của một đảng phái nào. Mục tiêu của chúng là tách LLVT ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng; từng bước “phi chính trị hóa”, làm cho lực lượng này dao động, mất cảnh giác, thờ ơ về chính trị, suy giảm sức chiến đấu, phai nhạt lý tưởng cách mạng và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là ngón đòn nguy hiểm của các thế lực thù địch.
Nhận diện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch trong việc chống phá hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chống phá con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái...” đã được Đại hội đề cập và nhấn mạnh.
Ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phải có sự tham gia của nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tập trung cơ sở vật chất, trí tuệ... kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động có hiệu quả.
Để đấu tranh ngăn chặn, phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của các cơ quan chức năng trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; Hoàn thiện, nâng cao trình độ của đội ngũ làm công tác tư tưởng, thông tin và truyền thông; Hoàn thiện thể chế pháp lý nhằm quản lý hiệu quả công tác thông tin, truyền thông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét