Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

TÔN TRỌNG VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Hiện nay, ở Việt Nam quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo bao gồm cả sự thừa nhận quyền tự do lựa chọn tôn giáo để theo của mọi người cũng như sự bình đẳng giữa các tôn giáo trước pháp luật được thừa nhận và bảo đảm thực hiện trên thực tế. Tuy nhiên, sự tự do tín ngưỡng, tự do lựa chọn tôn giáo không được cản trở đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội..., đến sự phát triển của đất nước, đến lợi ích quốc gia dân tộc. Nếu tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo kiểu vô chính phủ chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục là không được tự do. Đảng và Nhà nước tôn trọng quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tuy nhiên tất cả mọi người, mọi tổ chức không phân biệt có hay không có đạo phải tôn trọng pháp luật. Các chức sắc, tín đồ tôn giáo cũng là công dân Việt Nam, phải có nghĩa vụ chấp hành luật pháp Việt Nam. Bất cứ công dân Việt Nam nào kể cả cán bộ, đảng viên, hay chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo nếu có hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh như mọi công dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét