Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA TƯ TƯỞNG

Sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, mặc dù Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt chú trọng xây dựng  nền văn hóa tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhưng trên thực tế nhiều sinh hoạt văn hóa đã trở nên đơn điệu, khuôn mẫu, nhàm chán, thiếu sức sống, thiếu sức hấp dẫn, không thu hút được đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào văn hóa ở nhiều địa phương chưa đi vào thực chất, còn nặng tính hình thức. Giá trị văn hóa truyền thống trong không ít lễ hội bị hiểu sai lệch, dẫn đến những biến tướng, lệch chuẩn về văn hóa, không đúng và không phù hợp với tinh thần, bản chất giá trị truyền thống. Về nguồn lực, còn nặng về đầu tư của Nhà nước mà chưa phát huy sức mạnh kinh tế của văn hóa, chưa có những chủ trương thực sự mạnh mẽ để xã hội hóa văn hóa. Lợi dụng những tồn tại, hạn chế này, các thế lực thù địch đã thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết trên mọi lĩnh vực để tích cực đẩy mạnh chiến lược “ diễn biến hoà bình”, với nhiều âm mưu thủ đoạn hết sức thâm độc, nham hiểm nhằm phá hoại đời sống văn hoá - tinh thần, tư tưởng của dân tộc ta. Chúng lợi dụng những sai lầm trong quản lý xã hội để kích động, thổi phồng gây mâu thuẫn trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện truyền đạo trái phép, tạo hiềm khích gây mất đoàn kết giữa các dân tộc, nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Mặt khác, với các chiêu bài cam kết hợp tác đầu tư về kinh tế, các nước tư bản phát triển đang đặt điều kiện, áp đặt các chuẩn mực giá trị phương Tây vào nước ta, làm mờ đi những giá trị truyền thống và  bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam. Thâm độc và nham hiểm hơn, lợi dụng những hạn chế về trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn; sự thoái hoá về phẩm chất đạo đức lối sống, lợi dụng các phương tiện thông tin hiện đại để ra sức tuyên truyền, thổi phồng hiện tượng tham nhũng nhằm kích động, gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, dùng mọi thủ đoạn tinh vi, ra sức mua chuộc, lôi kéo, tạo lực lượng đối lập ngay trong nội bộ, khoét sâu những sai lầm bên trong làm cho chúng ta “tự diễn biến”tiếp tay cho hoạt động phá hoại thực hiện mục tiêu của chúng là xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam… Đó là những thủ đoạn hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch chống phá trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, cần đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét