Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

NHẬN DIỆN THỦ ĐOẠN PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Các thế lực phản động vẫn ra rả đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn vì chúng cho rằng, đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”. Chúng ra sức lợi dụng sự kiện chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết ở Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ, cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử; rằng nước ta kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Chúng cố tình xuyên tạc: “Chủ nghĩa xã hội mà C. Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”; không bao giờ thực hiện được”. Hơn thế, chúng còn “chỉ dạy” Đảng ta cần phải đi theo con đường khác, theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện “chính trị đa nguyên”, “đa đảng đối lập”… Những luận điệu đó được nhắc đi, nhắc lại với cách lèo lái khác nhau, khi trắng trợn, lúc tinh vi, khi rầm rộ, lúc lặng lẽ, âm thầm, lúc thì mượn mồm của những người biến chất, “trở cờ”, “xám hối”, khi thì thô lỗ nhân danh, khoác áo những nhà chính trị sặc mùi tư sản phản động khẳng định sự “ưu việt” của xã hội tư bản. 
Khi Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới, chúng tuyên truyền kích động, phủ nhận chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho rằng kinh tế thị trường với chủ nghĩa xã hội như lửa với nước, không thể đồng hành, phủ nhận vai trò kinh tế nhà nước, đòi tư nhân hóa đất đai… Tuy giọng điệu, cung bậc khác nhau, song chung một kiểu “mưa dầm thấm lâu”, được tung lên không gian mạng, trên internet dội vào nước ta hòng làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn.
Vì vậy, hơn lúc nào hết đòi hỏi mỗi công dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải kiên định mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội - con đường đúng đắn mà chính lịch sử dân tộc và toàn thể nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng thuận lựa chọn từ những năm 20, 30 của thế kỷ trước. 
Sự thay thế của hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa đối với hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa là sự tiếp nối tất yếu trong dòng chảy phát triển của sự thay thế chế độ xã hội tiến bộ hơn đối với chế độ xã hội lỗi thời, lạc hậu. Vấn đề này đã được khẳng định bằng chính quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Đi từ thấp đến cao, từ đơn giản đến hoàn thiện, từ chế độ công xã nguyên thủy đến cộng sản chủ nghĩa. Đó là quy luật của sự phát triển. Nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng đã chỉ ra rằng, xét đến cùng, xã hội sau muốn chiến thắng xã hội trước, trước hết phải bằng năng suất lao động của nó. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, năng suất thấp. Nay chúng ta đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thực tế năng suất lao động (tức là trình độ của lực lượng sản xuất) còn thấp hơn nhiều nước tư bản chủ nghĩa, nhất là các nước tư bản phát triển. Vậy khi nào có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Điều đó tùy thuộc vào sự đồng thuận, dốc sức, dốc lòng của toàn Đảng, toàn dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa làm cho lực lượng sản xuất ngày càng phát triển cùng với quan hệ sản xuất ngày càng ưu việt mà chúng ta đang quyết tâm triển khai đồng bộ. Thực tiễn suốt tiến trình cách mạng Việt Nam 88 năm qua dưới ngọn cờ của Đảng đã và đang minh chứng cho sự lựa chọn con đường đúng đắn này và cho sự thắng lợi của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử” và thời đại, thể hiện rõ khát vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam: dân tộc độc lập, nhân dân sống trong hòa bình, tự do, ấm no, hạnh phúc./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét