Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG QUAN HỆ DÂN TỘC, TÔN GIÁO Ở CÁC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ HIỆN NAY


Âm mưu chủ đạo của các thế lực thù địch là tìm mọi thủ đoạn nhằm đạt được mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng với toàn xã hội, chuyển hoá, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, thực hiện âm mưu không đánh mà thắng”. Sự chống phá đó được chúng tiến hành trên mọi lĩnh vực đi sống xã hội của đất nước ta, trong đó sử dụng quan hệ dân tộc, tôn giáo làm ngòi nổ, tạo nguyên c, cùng với việc lợi dụng trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng để đạt được mục tiêu trên.
Trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, âm mưu cơ bản xuyên suốt của các thế lực thù địch là dựa vào quan hệ dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kích động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chng lại đưng li, chính sách của Đảng và Nhà nưốc; gây mất ổn định chính trị xã hội, tạo c can thiệp hoặc khi thời cơ đến kích động bạo loạn lật đổ, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hoá, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và lật đ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

2 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa
  2. bọn phản động phải bị xử lý nghiêm khắc

    Trả lờiXóa