Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

TRUNG NGUYỄN KẺ LẠC LÕNG NGƯỢC DÒNG SỰ THẬT

Những ngày vừa qua, nhân sự kiện kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, trên trang mạng Tiếng Dân, Trung Nguyễn đã đăng bài viết xuyên tạc bản chất của Cách mạng Thám Tám, Y cho rằng: Dân tộc Việt Nam theo Việt Minh làm cách mạng lật đổ chế độ phong kiến nhưng không hề có ý định xây dựng một nhà nước “xã hội chủ nghĩa”.
Sự thật có phải như vậy? Câu trả lời là: Không.
Cần khẳng định rằng, đây là sự xuyên tạc của Trung Nguyễn cùng những kẻ cơ hội, phản động. Chúng ta đều biết, tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội đã được hình thành trong con người của Nguyễn Ái Quốc ngay từ khi bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước. Năm 1923, trong truyền đơn cổ động mua báo Le Paria, Nguyễn Ái Quốc đã viết: Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc. Đặc biệt, trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng do Hồ Chí Minh khởi thảo đã ghi rõ: Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản… Như vậy có thể thấy, đây chính là nội dung độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sợi chỉ đỏ xuyên suốt tư tưởng Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam nói riêng, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung đều hiểu rõ vấn đề này. Thực tiễn cho thấy, thành công của Cách mạng Tháng 8 năm 1945 cũng như thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhất là những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua đã chứng minh rõ cho tính đúng đắn, sáng tạo về sự lựa chọn và kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của Đảng, Bác Hồ và nhân dân Việt Nam.
Khi cho rằng: “Cuộc Cách mạng Tháng Tám bị cộng sản phản bội”, không chỉ xuyên tạc bản chất của Cách mạng Tháng 8 mà Trung Nguyễn còn vu khống trắng trợn và là lập luận hết sức phản động.
Chúng ta đều biết, Cách mạng Tháng Tám thành công, xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân từ việc Đảng ta đã xác định đúng, trúng đối tượng của cách mạng, đặc biệt là xác định rõ lực lượng cách mạng lúc đó bao gồm các tầng lớp nhân dân, các chí sĩ, các bậc phú hào yêu nước, thương nòi, công, nông, binh, thanh niên, phụ nữ, công chức, tiểu thương… Vì vậy, sức mạnh cách mạng được nhân lên gấp bội bởi mọi lực lượng yêu nước được tập hợp trong Mặt trận Việt Minh, tạo nên sự vững chắc của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn cho thấy, sau khi cách mạng thành công, chính quyền cách mạng mới thành lập không hề có việc trả thù hay truy bức những người đã từng làm việc cho chính qụyền cũ. Trái lại, Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu còn mời các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng tham gia Chính phủ, ứng cử vào Quốc hội. Như vậy, “sự thanh trừng, tiêu diệt các cán bộ, chiến sĩ có nguồn gốc tiểu tư sản, địa chủ, phú nông” theo cách nói của Trung Nguyễn là hoàn toàn bịa đặt, vu khống và bỉ ổi.
Tóm lại, sự thật về Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là không thể bác bỏ, những luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám chính là thủ đoạn thâm độc hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hạ thấp uy tín của Đảng, phục vụ cho mục đích của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực phản động, thù địch đang tiến hành. Những luận điệu phản động ngược dòng sự thật đó chắc chắn sẽ bị vạch trần và lên án./.

1 nhận xét:

  1. Chúng ta phải nhận diện được âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, chỉ rõ những phương thức chống phá của chúng; đồng thời nâng cao sức đề kháng cho cán bộ đảng viên và người dân để chống lại luận điệu xuyên tạc của chúng.

    Trả lờiXóa