Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

QUÂN ĐỘI THƯỜNG XUYÊN QUÁN TRIỆT, CỤ THỂ HÓA QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG THỜI KỲ MỚI

Trong thời kỳ đổi mới, quân đội đã thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị và mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.
Trước hết, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên quán triệt, kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn thống nhất trong toàn quân về nhiệm vụ thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc (CTDT) trong tình hình mới. Sau khi có các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, quyết định của Đảng, Chính phủ về công tác dân tộc như: Nghị quyết số 24 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 khóa IX; Nghị định số 05/NĐ-CP năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 449/QĐ-TTg năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020;  Chỉ thị số 28/CT-TTg năm 2014 Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; Chỉ thị số 49 – CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số… các cơ quan chiến lược của Bộ đã nghiên cứu, quán triệt và tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị ban hành các chỉ thị, quyết định, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt, tổ chức thực hiện CTDT. Các văn bản quan trọng đó đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về CTDT, đề ra mục đích, yêu cầu, nội dung nhiệm vụ và biện pháp thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội. Có thể các văn bản như: Hướng dẫn 627/HD-CT ngày 14/6/2007 của Tổng cục Chính trị về việc quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới; Quyết định số 3880/QĐ-BQP năm 2013 của Bộ Quốc phòng về Ban hành chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020; Chỉ thị số 572/CT-QUTW năm 2013 của Quân ủy Trung ương về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới; Chỉ thị số: 84/CT-BQP năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020; v.v…
Căn cứ vào các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về CTDT, cấp ủy, tổ chức chỉ huy và cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ đã quán triệt nghiêm túc, tham mưu, đề xuất ban hành các nghị quyết và hướng dẫn triển khai đến đơn vị cơ sở. Cơ quan chính trị các đơn vị thực thuộc Bộ đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy ban hành các chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc quyền tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện CTDT. Các văn bản đó đã bám sát vào các văn kiện của trên, cụ thể hóa vào điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cục chính trị các quân khu, quân đoàn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ban hành quy chế, chương trình phối hợp hoạt động với Ban Dân vận, Ban Dân tộc, Mặt trận Tổ quốc ở các tỉnh, thành để tham gia thực hiện CTDT. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng có kế hoạch phối hợp công tác với Ban Dân tộc các địa phương để cùng triển khai thực hiện CTDT…
Việc quán triệt, thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời và đồng bộ các nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về CTDT đã tạo ra sự thống nhất về nhận thức, nâng cao trách nhiệm và tổ chức thực hiện CTDT trong toàn quân, đảm bảo phù hợp với tình hình của các tổ chức, các lực lượng trong Quân đội.
Trên cơ sở đó, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị ở đơn vị các cấp đã tổ chức quán triệt kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ Quân đội tham gia thực hiện CTDT trong tình hình mới trong cơ quan, đơn vị mình. Đảng ủy các quân khu, quân đoàn, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức quán triệt đến cán bộ chủ trì các cấp trong lực lượng và đơn vị thuộc quyền. Tiếp đến, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện CTDT phù hợp với tình hình của đơn vị và địa phương. Kết quả khảo sát việc quán triệt, cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về CTDT trong quân đội và đơn vị cho thấy, quân nhân được hỏi luôn đánh giá cao mức độ quán triệt và cụ thể hóa thành nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, nhất là ở các cơ quan, đơn vị bộ đội địa phương.

1 nhận xét: