Thứ Năm, 19 tháng 9, 2019

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 TẠO TIỀM NĂNG TO LỚN ĐỂ BẢO VỆ VỮNG CHẮC ĐỘC LẬP, CHỦ QUYỀN QUỐC GIA, DÂN TỘC

Đi theo con đường cách mạng do Đảng ta đứng đầu và Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt, dựa trên những giá trị chính trị, tư tưởng của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, dân tộc ta đã bảo vệ vững chắc thành quả của cuộc cách mạng đó. Chúng ta đã tiến hành hai cuộc kháng chiến, đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ (thực dân Pháp); thực dân mới (đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai); đồng thời, làm trọn nghĩa vụ quốc tế cao cả - giúp hai nước: Lào, Campuchia giành độc lập, xây dựng xã hội mới.

Kiên trì với mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến nay, chúng ta đang xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Từ một quốc gia nông nghiệp sản xuất nhỏ, trải qua 30 năm chiến tranh, bị đế quốc Mỹ bao vây cấm vận, song đến nay, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập bình quân đầu người ở mức trung bình. Năm 2018, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, thu nhập bình quân đầu người đạt 2.590 USD. Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, có nguyên tắc, đến nay, Việt Nam đã quan hệ ngoại giao với 189 nước thuộc mọi châu lục và quan hệ bình thường với tất cả nước lớn, các nước Ủy viên Thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trong đó, có 12 đối tác chiến lược, bao gồm 5 nước ASEAN và các nước Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ôxtrâylia. Việt Nam cũng đã ký Hiệp định đối tác toàn diện với Hoa Kỳ; vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Ngày 07-6-2019, Việt Nam đã lần thứ hai trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2020 - 2021) với sự ủng hộ gần như tuyệt đối của các nước (192/193 phiếu).
Sự phát triển về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại,... đã tạo tiền đề quan trọng cho việc bảo đảm các quyền công dân và quyền con người ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã quy định đầy đủ các quyền công dân và quyền con người. Trong điều kiện internet, mạng xã hội phát triển nhanh chóng, pháp luật Việt Nam đã “cập nhật” để bảo đảm tốt nhất những quyền công dân, quyền con người (Luật Báo chí, Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng,…); trong đó, có bảo đảm quyền tự do tư tưởng của mọi người, kể cả quyền tự do sử dụng internet, mạng xã hội. Đến nay, Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ vào năm 2015 và tham gia hầu hết các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người, như: Công ước về các quyền dân sự và chính trị (năm 1966); Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (năm 1979); Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (năm 1969); Công ước về Quyền trẻ em (năm 1989); Công ước về Quyền của người khuyết tật (năm 2006); Công ước Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người...
V.I.Lênin từng nói về ý nghĩa của Cuộc cách mạng Tháng Mười năm 1917 rằng: “Bao giờ và trong thời hạn nào sẽ hoàn thành sự nghiệp (của cuộc cách mạng) ấy, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng, chính là băng đã tan, đường đã mở, lối đã vạch ra rồi”. Đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta cũng vậy. Mục tiêu độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” vẫn đang ở phía trước, nhưng nhân dân ta đã có được những tiền đề và điều kiện căn bản để đạt mục tiêu ấy. Đó là chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và đó còn là di sản của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

2 nhận xét: