Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI ĐÃ TÍCH CỰC THAM MƯU, PHỐI HỢP VỚI CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC VÀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

Từ thực tiễn quán triệt, triển khai, tổ chức tham gia thực hiện công tác dân tộc (CTDT), quân đội đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước và các địa phương về lĩnh vực dân tộc. Tham mưu, góp ý vào các dự thảo nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch của Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc. Các đơn vị trên địa bàn vùng dân tộc đã chủ động tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương về xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tham mưu cho địa phương tổ chức thực hiện đúng đắn quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng bào; đấu tranh làm thất bại việc lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá ta.
Những năm qua, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn đồng bào dân tộc và các đoàn kinh tế - quốc phòng đã thường xuyên làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện đúng đắn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, góp phần đưa các chính sách dân tộc của Nhà nước và chính quyền địa phương đến được với đồng bào.
Từ tình hình địa phương, nội dung tham mưu với cấp ủy, chính quyền tại chỗ thường tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng đắn quan điểm, chính sách dân tộc, CTDT của Đảng, Nhà nước và địa phương, đảm bảo đúng nội dung chính sách, đúng đối tượng; triển khai thực hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc và CTDT từ tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới đến những hoạt động thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận, khu vực phòng thủ; đấu tranh phòng chống lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, trực tiếp là các vấn đề xảy ra ở địa phương. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện các quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy dân chủ ở cơ sở; tiến hành vận động và phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số.
Các nội dung tham mưu cho địa phương thực hiện quan điểm, chính sách dân tộc, CTDT được thể hiện trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của của đơn vị phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kế hoạch công tác dân vận - tuyên truyền đặc biệt; kế hoạch xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn... Các đơn vị quân đội còn tham mưu cho địa phương tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về CTDT, chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách dân tộc; nhất là, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các "điểm nóng", các vụ việc phức tạp nảy sinh, triển khai các biện pháp đấu tranh với các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo đảm đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2 nhận xét: