Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG ẢNH HƯỞNG CỦA TỆ NẠN XÃ HỘI ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

Các nhà xã hội học kinh điển mác xít cho rằng, tệ nạn xã hội là vấn đề của các xã hội có phân chia giai cấp và để ổn định và phát triển xã hội cần phải đấu tranh ngăn chặn nó.
Để phòng chống ảnh hưởng của tệ nạn xã hội trong các nhóm quân nhân trong tình hình hiện nay cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau.
Một là, cần thống nhất quan điểm trong phòng chống tệ nạn xã hội trong đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Tệ nạn xã hội không chỉ làm ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bộ đội, đến kỷ luật quân đội mà còn làm ảnh hưởng đến quan hệ quân dân, làm mất lòng tin của nhân dân vào quân đội, mất hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.
          Hai là, tăng cường, củng cố hệ chuẩn mực giá trị, giáo dục truyền thống quân đội, đơn vị, tạo cơ sở xã hội vững chắc cho những hành động đúng, bài trừ tệ nạn xã hội. Tăng cường và củng cố hệ chuẩn mực giá trị và khuôn mẫu hành vi tác phong có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu tranh ngăn chặn tệ nạn xã hội trong các nhóm quân nhân. Để làm tốt được gải pháp này cần phải giáo dục cho quân nhân sâu sắc về những giá trị chuẩn mực trong lao động và chiến đấu của quân đội ta. Sự duy trì kỷ luật, không sa ngã trước những cám dỗ vật chất, không để mất đi hình ảnh của một quân đội anh hùng trong con mắt của nhân dân. 
          Ba là, cần củng cố và tăng cường các chuẩn mực giá trị về đạo đức, truyền thống như đoàn kết, tình yêu thương, sự đùm bọc, giúp đỡ nhau. Trên cơ sở sự thống nhất hệ thống chuẩn mực giá trị này mà tăng cường tính cố kết cộng đồng, tập thể quân nhân vững mạnh làm nòng cốt chống lại những cám dỗ, không sa đà rơi vào tệ nạn xã hội.
Tăng cường công tác thồn tin giáo dục - truyền thông làm chuyển đổi một bước quan trọng trong nhận thức, thái độ về hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội. Đây chính là chìa khóa để cho quân nhân hiểu rõ tình hình, thấy hết tác hại sâu xa và to lớn của tệ nạn xã hội, góp sức vào phòng chống cho chính mình, gia đình và cho cả xã hội.
Xây dựng môi trường văn hóa - xã hội trong đơn vị lành mạnh, đẩy mạnh giáo dục gương người tốt việc tốt trong đơn vị. Xây dựng tình cảm quân nhân ngày càng sâu đậm, có sự gắn bó thân thiết giữa quân nhân với quân nhân, giữa người chỉ huy với chiến sĩ.

2 nhận xét: